Zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (IZ FEdP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach:Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działania 8.3 Zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej, Numer naboru: FEPD.08.03-IZ.00-003/24.

Dofinansowanie można otrzymać na:

  • Kompleksowe i zindywidualizowane programy aktywizacji społeczno-zawodowej z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym, służące aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich rodzin (w tym osób w kryzysie bezdomności) oraz osób biernych zawodowo.
  • Działania w celu integracji obywateli państw trzecich, w tym w szczególności osób pochodzących z Ukrainy i Białorusi polegające na wsparciu usług ułatwiających ich funkcjonowanie w społeczeństwie, m.in. kursy języka polskiego, szkolenia zawodowe, dostarczanie praktycznych informacji dotyczących różnych aspektów życia w Polsce.

Beneficjenci:

  • podmioty ekonomii społecznej,
  • instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej,
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

Nabór wniosków trwa do 25.03.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top