Author name: Izabela Grochocka

Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy

Nabór E.1.1.2 Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy), Krajowy Plan Odbudowy.

Wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia dotyczące zakupu zeroemisyjnego taboru autobusowego (elektrycznego, wodorowego) lub niskoemisyjnego taboru autobusowego (zasilanego paliwami alternatywnymi – CNG, LPG, LNG), wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania/tankowania (jeśli dotyczy), w tym taboru zasilanego olejem napędowym (diesel, norma nie niższa niż EURO VI) oraz hybrydy HEV/MHEV, hybrydy plug-in (PHEV) dla:

1. obsługi nowoutworzonych pozamiejskich linii autobusowych;

2. wymiany taboru autobusowego na dotychczas funkcjonujących pozamiejskich liniach autobusowych zagrożonych likwidacją (ze względu na przestarzały tabor i/lub deficytowość linii),

Beneficjenci:
Organizatorzy publicznego transportu zbiorowego: województwa, powiaty, związki powiatów, związki powiatowo-gminne, związki międzygminne, gminy.

Operatorzy publicznego transportu zbiorowego.

Nabór wniosków trwa od 13.05.2024r do 14.06.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Wspieranie instrumentów terytorialnych ZIT

Nabór wniosków nr FEWP.07.04-IZ.00-001/24 w ramach Działania 07.04 Wspieranie instrumentów terytorialnych ZIT, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się podmioty reprezentujące związki ZIT na terenie województwa wielkopolskiego .

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte działania na rzecz wzmocnienia potencjału Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w wymiarze planistycznym, koordynacyjnym i monitoringowym między innymi: zwiększenie kompetencji do zarządzania rozwojem w wymiarze subregionalnym, w tym w zakresie opracowania strategii ponadlokalnych/strategii ZIT oraz innych dokumentów planistycznych i analitycznych, wspierających kompleksowy rozwój w obszarach funkcjonalnych oraz ich zarządzanie, monitorowanie i ocenę.

Nabór wniosków trwa od 08.04.2024r do 24.05.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT

Nabór wniosków w sposób konkurencyjny nr FEWP.03.02-IZ.00-001/24 w ramach Działania 03.02 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski.

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte następujące typy projektów:

 1. Interwencje na rzecz zwiększenia zrównoważonej mobilności i funkcjonalności i efektywności transportu miejskiego – tabor.
 2. Interwencje na rzecz zwiększenia zrównoważonej mobilności i funkcjonalności i efektywności transportu miejskiego – pozostała infrastruktura.
 3. Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności.
 4. Promowanie integracji taryfowej i wdrażanie komponentów koncepcji MaaS (wyłącznie jako element projektu wskazanego w punkcie 1-3).
 5. Działania informacyjno-promocyjne i edukacyjne (jako obowiązkowy element projektu wskazanego w pkt. 1-3, w ramach mechanizmu cross – financingu do wysokości 15% kosztów całkowitych projektu).
 6. Uzupełniającymi elementami wszystkich typów projektów, w limicie do 15% kosztów kwalifikowalnych inwestycji mogą być działania wzmacniające adaptacyjność do zmian klimatu i sprzyjające neutralności klimatycznej w zakresie:
 • zielono-niebieskiej infrastruktury,
 • efektywności energetycznej,
 • wykorzystania energii z OZE.

Beneficjenci:

 1. Administracja rządowa.
 2. Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Jednostki samorządu terytorialnego.
 4. Organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego.
 5. Partnerstwa publiczno – prywatne.
 6. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.
 7. Zarządcy dróg publicznych.

Nabór wniosków trwa od 02.04.2024r do 28.06.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Integracja i społeczeństwo obywatelskie

Nabór wniosków w ramach Działania 7.5 Integracja i społeczeństwo obywatelskie, Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, nr FELD.07.05-IP.01-002/24.

W ramach naboru możliwa jest realizacja typu projektów nr 3 Budowa zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego określonego w SZOP.      

Przykładowe rodzaje przedsięwzięć możliwych do realizacji w ramach ww. typu projektów:

 • działania podnoszące kompetencje zasobów ludzkich w tym kształtowanie postaw i umiejętności „bycia liderem”;
 • szkolenia, doradztwo w zakresie ekonomizacji działalności, budowania i efektywnego zarządzania, optymalizacji kosztów, itp.;
 • wsparcie rozwoju wolontariatu (szkolenia, warsztaty, zatrudnienie, itp.);
 • działania budujące relacje z administracją samorządową, organizacjami społecznymi, mediami, środowiskiem nauki itp.;
 • działania integrujące środowisko obywatelskie;
 • działania informacyjno-promocyjne.

Wnioskodawcami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie w przedmiotowym naborze są:

 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • instytucje rynku pracy, instytucje integracji i pomocy społecznej, niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • izby gospodarcze, organizacje zrzeszające pracodawców, związki zawodowe,
 • uczelnie, szkoły i inne placówki systemu oświaty, ośrodki kształcenia dorosłych,
 • instytucje kultury, niepubliczne instytucje kultury, Kościoły i związki wyznaniowe,
 • kluby sportowe, centra sportu, niepubliczne instytucje sportu, instytucje sportu,
 • MŚP, duże przedsiębiorstwa. 

Nabór wniosków trwa od 08.04.2024r do 21.05.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Regionalne Trasy Rowerowe – ZIT

Nabór wniosków nr FESL.03.03-IZ.01-114/24 w ramach Osi Priorytetowej III Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Działanie 03.03 Regionalne Trasy Rowerowe – ZIT Subregionu Południowego.

Typy beneficjentów:

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 • Organizacje pozarządowe, Pozarządowe organizacje turystyczne,
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).

Projekt musi dotyczyć następującego typu projektu: Budowa / przebudowa sieci regionalnych tras rowerowych.

Nabór wniosków trwa do 31.07.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Trzy terminy na udzielenie dotacji na podręczniki w 2024

Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami

Nabór w ramach Priorytetu V – Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działania 5.1 Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami, Typ projektu: Dostosowanie szkół ogólnodostępnych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z wyłączeniem edukacji przedszkolnej) dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Wsparciem objęte będą projekty mające na celu poprawę dostępności szkół prowadzących kształcenie ogólne (Kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.) do potrzeb  uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), która umożliwi im uczestnictwo w edukacji ogólnodostępnej (z wyłączeniem edukacji przedszkolnej), dotyczące:

 • przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub adaptacji istniejącej infrastruktury dydaktycznej, w tym sal gimnastycznych (o ile wynika to z analizy potrzeb, jest powiązane z celami Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i wspiera rozwój działań integracyjnych, włączających, w ramach walki z wykluczeniem społecznym)służącej zwiększeniu jej dostępności dla uczniów ze SPE, w tym także w zakresie wyposażenia (jako niezbędny i uzupełniający element projektu),
 • budowy nowej, dostępnej dla uczniów ze SPE infrastruktury, jedynie wyjątkowo i w uzasadnionych przypadkach, kiedy nie będzie możliwości adaptacji lub modernizacji istniejącej infrastruktury lub kiedy byłoby to nieefektywne kosztowo.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach naboru są:

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 • kościoły i związki wyznaniowe,        
 • organizacje pozarządowe,        
 • szkoły i inne placówki systemu oświaty (Organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe.)

Nabór wniosków trwa od 12.04.2024r do 22.05.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny

Nabór w ramach Priorytet III – Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu, Działanie 3.1 Mobilność miejska, typ projektu: Ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny, FEMA.03.01-IP.01-029/24.

Wspierane będą projekty polegające na:

 • zakupie zeroemisyjnego i niskoemisyjnego taboru autobusowego,
 • rozbudowie infrastruktury paliw o punkty ładowania pojazdów elektrycznych i stacji tankowania pojazdów wodorowych dotyczy wyłącznie pojazdów transportu publicznego,

W ramach tej kategorii uprawnionymi wnioskodawcami są:         

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST),
 • organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego

Nabór wniosków trwa od 16.04.2024r do 27.05.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Usługi społeczne i zdrowotne

Nabór nr FELB.06.13-IZ.00-001/24 w ramach Działania 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne Priorytetu 6 Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

 1. Rozwój usług asystenckich wspierających aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową osób z niepełnosprawnościami.
 2. Rozwój (z zachowaniem zasady deinstytucjonalizacji) usług opiekuńczych,specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej w formach dziennych i całodobowych, w tym świadczonych w miejscu zamieszkania.
 3. Rozwój usług wspierających osoby starsze i osoby z niepełnosprawnością w szczególnie trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, które w przeciwnym wypadku nie miałyby w ogóle dostępu do takich usług w miejscu zamieszkania(kompleksowe wsparcie obejmujące usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne,rehabilitacyjne, asystenckie, wytchnieniowe, pomocy sąsiedzkiej, remontowe,gastronomiczne w miejscu zamieszkania, integrację seniorów ze społecznością lokalną jako gwarancja wydłużenie samodzielności i zwiększenie jakości funkcjonowania).
 4. Upowszechnianie transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób z ograniczoną mobilnością jako wsparcie uzupełniające w ramach projektu dotyczącego usług społecznych.
 5. Szkolenie kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej (typ realizowany tylko jako uzupełnienie innych).
 6. Wsparcie opiekunów faktycznych/nieformalnych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Beneficjenci:
– jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
– jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
– organizacje pozarządowe,
– przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małei średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
– osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
– instytucje rynku pracy,
– podmioty ekonomii społecznej,
– podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej),
– niepubliczne i publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
– organizacje społeczne i związki wyznaniowe.

Nabór wniosków trwa od 25.03.2024r do 05.05.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Nowa data wdrożenia obowiązku e-doręczeń

Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w ramach ZIT

Nabór wniosków nr FEWP.01.04-IZ.00-001/24 w ramach Działania 01.04 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w ramach ZIT. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące rozwoju i poprawy jakości i dostępności e-usług i e-zasobów publicznych, w tym e-kultury, z elementami wzmacniającymi bezpieczeństwo rozwoju e-usług i systemów informatycznych.

Elementem dodatkowym może być realizacja inwestycji w obszarze cyberbezpieczeństwa, to jest wzmacniania odporności systemów, zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty (w systemach informacyjnych JST, podmiotów publicznych podlegających JST).

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się następujące podmioty:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • uczelnie,
 • organizacje badawcze,
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje sportu,
 • instytucje kultury.

Nabór wniosków trwa od 25.03.2024r do 28.06.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Szlamnik – poprawa efektywności pracy oczyszczalni ścieków

Gospodarka wodno-ściekowa

Nabór w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, w ramach Działania 2.5 Gospodarka wodno-ściekowa, typ projektu: Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, nr.FEMA.02.05-IP.01-025/24 dla regionu RMR i RWS.

W ramach porządkowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej przewiduje się wsparcie na:        

 • budowę, przebudowę, modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej wraz z oddzielną kanalizacją deszczową,        
 • działania polegające na zapobieganiu lub znacznemu ograniczaniu powstawania lub składowania osadów ściekowych i efektywnemu oraz zrównoważonemu ich zagospodarowaniu (określony limit w kryterium dostępu nr 5),        
 • działania związane z poprawą systemów zaopatrzenia, dystrybucji i magazynowania wody, w tym budowa nowych sieci wodociągowych, stacji ujęć i uzdatniania wody (określony limit w kryterium dostępu nr 5),         
 • działania informacyjno-edukacyjne z zakresu zagrożeń jakie niesie za sobą niewłaściwe postępowanie z nieczystościami i zrzutem ścieków w miejscach do tego nieprzeznaczonych (będzie to element uzupełniający projektu).

W ramach tej kategorii uprawnionymi wnioskodawcami są:         

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST),         
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,        
 • przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne,        
 • spółki wodne,
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST.

Nabór trwa od 10.04.2024r do 20.05.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top