FEM – środki na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór w ramach Priorytetu III Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu, Działanie 3.2 Mobilność miejska w ZIT. Wspierane będą projekty realizowane wyłącznie na terenie województwa mazowieckiego na obszarze regionu Warszawskiego stołecznego (RWS).

Wnioski można składać od 15.02.2024 r. do 26.03.2024 r.

Wspierane będą projekty polegające na:
– zakupie zeroemisyjnego i niskoemisyjnego taboru autobusowego,
– rozbudowie infrastruktury paliw o punkty ładowania pojazdów elektrycznych i stacji tankowania pojazdów wodorowych dotyczy wyłącznie pojazdów transportu publicznego,
– rozbudowy infrastruktury o punkty tankowania paliwami alternatywnymi m.in. CNG, LPG/LNG, biomasa – wyłącznie dla pojazdów transportu publicznego.

Zakup taboru innego niż bezemisyjny będzie możliwy tylko w przypadku, gdy zakup taboru bezemisyjnego nie będzie uzasadniony z przyczyn eksploatacyjnych lub technicznych. Wnioskodawca w takim przypadku jest zobowiązany dołączyć do wniosku o dofinansowanie analizę kosztów i korzyści. Wnioskodawca musi wykonać wiarygodną analizę kosztów i korzyści, która wykaże zasadność zakupu taboru niskoemisyjnego. Należy wykorzystać analizę przygotowywaną zgodnie z zapisami art. 37 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. W sytuacji gdy brak jest takiej analizy, należy wykorzystać metodykę zawartą w art. 37.

Wnioski mogą składać:
– jednostki samorządu terytorialnego (JST),
– organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego.

Maksymalny poziom dofinansowania RWS – 50 % kosztów kwalifikowalnych.
Minimalny wkład własny dla projektów RWS wynosi 50 % wydatków kwalifikowalnych.
Minimalna wartość dofinansowania/kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach naboru – nie zostaje wskazana.
Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach naboru – 15 ml PLN.

źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/32-mobilnosc-miejska-w-zit-1/

Scroll to Top