Author name: Joanna Francuz

Więcej czasu na wdrożenie e-Doręczeń

W Dzienniku Ustaw ukazał się komunikat Ministra Cyfryzacji wydłużający – na razie do końca grudnia – czas na wdrożenie doręczeń elektronicznych m.in. w JST. W przygotowaniu jest projekt ustawy, który przedłuży ten termin do końca 2024 r.

Opublikowany komunikat resortu cyfryzacji oznacza, że podmioty, które były zobowiązane wdrożyć e-Doręczenia od 10 grudnia 2023 r, w tym: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, samorządowe zakłady budżetowe, samorządowe instytucje kultury i inne samorządowe osoby mają to zrobić do 30 grudnia 2023 r.

Już jednak wiadomo, że jest to rozwiązanie chwilowe, bo w przygotowaniu jest projekt nowelizacji Ustawy o doręczeniach elektronicznych. Da on samorządom (i wszystkim innym zobowiązanym podmiotom) dodatkowy rok na wdrożenie nowej usługi.

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/e-urzad/wiecej-czasu-na-wdrozenie-e-doreczen-komunikat-juz-w-dzienniku-ustaw-dokument

Nowe rozporządzenie ws. minimalnych poziomów recyklingu

Nowe rozporządzenie ws. minimalnych poziomów recyklingu

W Dzienniku Ustaw ukazało się nowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy recyklingu w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa.

Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska w tej sprawie z 3 grudnia 2018 r. Konieczność wydania nowego wynika z upływu, z początkiem 2024 r., okresu, na jaki ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw utrzymała w mocy dotychczas obowiązujący akt wykonawczy.

Nowe rozporządzenie ma charakter czysto porządkujący – dotyczy wyłącznie usunięcia z tabel wartości w zakresie odzysku, wartości w zakresie recyclingu pozostają na niezmienionym poziomie (w obecnie obowiązującym dokumencie, wskazywano poziomy odzysku i recyklingu).

Efektem wydania nowego rozporządzenia będzie dalsze obowiązywanie poziomów recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych.

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r.

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/srodowisko/jest-nowe-rozporzadzenie-ws-minimalnych-poziomow-recyklingu-dokument

Ruszyły dwa rządowe programy wsparcia

Ruszyły dwa rządowe programy wsparcia

Ruszyły nabory w ramach rządowego programu wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. oraz w ramach programu „Asystent rodziny w 2023 r.”

 1. Rządowy program wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

Powiaty, za pośrednictwem wojewody, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. Na realizację Programu przeznaczono do 40 000 000 zł.

W ramach Programu powiaty mogą uzyskać środki na:

 • dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowej rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka,  przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji;
 • dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji.

Szczegółowe informacje pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/rusza-rzadowy-program-wsparcia-powiatow-w-organizacji-i-tworzeniu-rodzinnych-form-pieczy-zastepczej-w-2023-r

 1. „Asystent rodziny w 2023 r.”

Gminy, za pośrednictwem wojewody, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pracy w ramach Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” Na realizację Programu przeznaczono do 30 000 000 zł.

W ramach Programu gminy mogą uzyskać środki na:

 • dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości do 2000 zł;
 • dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny – w wysokości nieprzekraczającej 80% (wynagrodzenie wraz z pochodnymi), poniesionych kosztów za okres: listopad i grudzień 2023 r.

Szczegółowe informacje pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/rusza-rzadowy-program-wspierania-rodziny-asystent-rodziny-w-2023-r

źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/ruszaja-dwa-rzadowe-programy-wsparcia

Projekt edukacyjny TO(działa)MY

Projekt edukacyjny TO(działa)MY

Projekt edukacyjno-społeczny „TO(działa)MY!” skierowany jest do wszystkich nauczycieli pracujących z uczniami, począwszy od 4. klasy szkoły podstawowej. Jego celem jest zainspirowanie dzieci i młodzieży do działania wykraczającego poza ramy tradycyjnej edukacji. Jest szansą dla uczniów na rozwijanie umiejętności i kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie. Tworzy dla młodych ludzi przestrzeń do działania w obszarach, które są dla nich ważne i interesujące.

Wsparcie można pozyskać na projekt przygotowany wspólnie z uczniami i dotyczący jednego z następujących tematów:
– ekologia i ochrona środowiska,
– edukacja, kultura i rozrywka.

Projekt składa się z części przygotowawczej do konkursu oraz samego konkursu grantowego:
Część 1 (przygotowawcza): nauczyciel wspólnie z grupą uczniów pracuje nad projektem, który zgłoszą do konkursu grantowego.
Część 2 (konkursowa): zgłoszenie wypracowanego wspólnie z uczniami wniosku o grant.

Pomysł na projekt powinien być wypracowany wspólnie z uczniami. Wniosek o dofinansowanie ma być przygotowany i złożony do 5 stycznia 2024 r.

Projekt daje możliwość uzyskania dofinansowania w kwocie 2 tys., 5 tys., 10 tys., a nawet 15 tys. złotych na realizację przygotowanego przez uczniów projektu o charakterze społecznym.

Realizacja projektu jest przewidziana na rok szkolny 2023/2024 – tj. od października 2023 r. do czerwca 2024 r.

źródło: https://fundacja.santander.pl/projekt-edukacyjny-todzialamy/

Dotacje Fundacji mBanku

Dotacje Fundacji mBanku

Dotacje Fundacji mBanku to program, w którym finansowane są matematyczne działania edukacyjne. Co roku, jesienią, ogłaszany jest nowy temat przewodni programu na kolejnych 12 miesięcy. Do października 2024 r. dotacje będą przyznawane projektom, których tematem przewodnim jest geometria.

Wsparte zostaną pomysły, które udowodnią, że geometria jest ciekawa, inspirująca i że można jej uczyć inaczej niż tylko przy szkolnej tablicy. Mogą to być np. konkursy, specjalne lekcje, dodatkowe zajęcia, spotkania i warsztaty.

Ważne są projekty interdyscyplinarne i takie, które pokażą praktyczną stronę geometrii, jej wszechobecność w naszym świecie.

O dofinansowanie mogą występować:

 • szkoły publiczne,
 • przedszkola publiczne,
 • biblioteki,
 • uczelnie wyższe,
 • organizacje pozarządowe działające dłużej niż 1 rok (zarejestrowane w KRS).

Odbiorcami powinny być dzieci i młodzież szkolna (do końca edukacji w szkole średniej). W projektach mogą również uczestniczyć studenci, nauczyciele, rodzice i opiekunowie oraz społeczności lokalne.

Najważniejsze zasady dotacji mFundacji:

 • Projekty powinny odnosić się do tematu przewodniego aktualnie ogłoszonego przez mFundację. Od października 2023 do września 2024 jest to geometria.
 • Kwota dofinansowania nie jest z góry określona. Budżet projektu powinien być dostosowany do jego charakteru i liczby uczestników.
 • Projekt może trwać maksymalnie 12 miesięcy.
 • Jeden projekt może otrzymać finansowanie tylko raz.
 • Jedna szkoła/organizacja może składać dowolną liczbę wniosków w ciągu roku. Warunkiem złożenia kolejnego wniosku jest rozliczenie poprzedniej dotacji.
 • Fundacja nie dofinansowuje projektów już trwających w momencie złożenia wniosku.
 • Wnioski o przyznanie dotacji rozpatrujemy przez cały rok, raz w miesiącu. O przyznanych dotacjach informujemy na bieżąco mailem oraz na stronie mFundacja.pl w zakładce „Aktualności”.

źródło: https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/

Systemy informatyczne w jednostkach pomocy społecznej

Systemy informatyczne w jednostkach pomocy społecznej

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2024 r.

W rozporządzeniu określono parametry systemów teleinformatycznych stosowanych w gminnych ośrodkach pomocy społecznej, centrach usług społecznych i innych jednostkach organizacyjnych realizujących zadania pomocy społecznej oraz w powiatowych centrach pomocy rodzinie. Chodzi m.in. o minimalną funkcjonalność systemu oraz wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa.

Zgodnie z nowymi przepisami, minimalna funkcjonalność systemu musi zapewniać: rejestrację zgłoszeń i wniosków o pomoc wraz z załącznikami, wprowadzenie niezbędnych danych o świadczeniobiorcach i członkach rodziny na podstawie przeprowadzonych rodzinnych wywiadów środowiskowych, zapisanie informacji o sposobie rozpatrzenia wniosków o świadczenia, rejestrację kontraktów, umów i porozumień, realizację świadczeń w formie zarówno pieniężnej, jak i niepieniężnej.

System powinien też umożliwiać rozliczanie świadczeń, generowanie wymaganych sprawozdań oraz danych do zbioru centralnego lub rejestru centralnego oraz monitorowanie każdego z etapów postępowania administracyjnego.

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/od-1-stycznia-nowe-przepisy-dotyczace-systemow-informatycznych-w-jednostkach

MRiT udostępniło bazę wiedzy o reformie planowania przestrzennego

MRiT udostępniło bazę wiedzy o reformie planowania przestrzennego

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób związanych z planowaniem przestrzennym, Ministerstwo Rozwoju i Technologii udostępniło na swojej stronie bazę wiedzy dotyczącą reformy systemu planowania przestrzennego.

Znalazły się w niej informacje m.in. o najważniejszych zmianach wprowadzonych reformą systemu planowania przestrzennego oraz odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z wejściem w życie nowych przepisów. 

Aktualnie na stronie opublikowano odpowiedzi na 10 pytań dotyczących sporządzania planów ogólnych i strategii rozwoju gminy. Zaznaczono jednak, że lista będzie sukcesywnie uzupełniana.   

 Pytania i odpowiedzi dostępne pod adresem:  https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/najczesciej-zadawane-pytania-i-odpowiedzi2

 źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/mrit-udostepnilo-baze-wiedzy-o-reformie-planowania-przestrzennego

FEP Edukacja ogólna i zawodowa - nabór wniosków

FEP Edukacja ogólna i zawodowa – nabór wniosków

Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.8 FEP Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie projektów dotyczących edukacji ogólnej). Wnioski można składać do 17.01.2024 r.

Wnioski mogą składać organy prowadzące szkoły lub placówki systemu oświaty albo podmioty, które przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie projektu uzyskają wpis do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności:   

 • Administracja publiczna;   
 • Instytucje nauki i edukacji;   
 • Instytucje ochrony zdrowia;   
 • Instytucje wspierające biznes;   
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe;   
 • Osoby fizyczne;   
 • Partnerzy społeczni;   
 • Przedsiębiorstwa;   
 • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne;
 • Służby publiczne.

Dofinansowanie można otrzymać na wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w tym w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb, ukierunkowane na podniesienie jakości edukacji, obejmujące m.in.:

a) poszerzenie oferty zajęć z wykorzystaniem potencjału różnych podmiotów (m.in. instytucji kultury, szkół wyższych, organizacji pozarządowych, pracodawców lub ich organizacji);

b) realizacja działań uwzględniających wyzwania cywilizacyjne, dotyczących budowania tożsamości regionalnej, w tym służących zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego (kaszubskiego), odwołujących się do nadmorskiego położenia regionu (np. edukacja morska i wodna) oraz wykorzystujących edukację kulturową;

c) rozwój kompetencji cyfrowych w procesie nauczania;

d) wsparcie psychologiczno-pedagogiczne;

e) poszerzenie i dopasowanie do potrzeb uczniów oferty z zakresu doradztwa zawodowego, uwzględniającego aspekty przełamywania stereotypów płciowych w wyborze zawodu oraz promocję kierunków z obszaru STEM, szczególnie wśród dziewcząt;

f)  doskonalenie zawodowe nauczycieli, przede wszystkim w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, realizacji zindywidualizowanego procesu kształcenia, wykorzystania technologii komunikacyjno-informacyjnych oraz stosowania aktywizujących metod i technik nauczania.

Uzupełniająco realizowane będą również:

a) wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych i metodycznych wpływających na efektywność kształtowania kompetencji kluczowych uczniów;

b) wypracowanie rozwiązań wzmacniających relacje na linii szkoła – nauczyciele – rodzice.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi 90%.

źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/58-edukacja-ogolna-i-zawodowa/

Strzelnica w powiecie 2024 - strzelnice wirtualne

Strzelnica w powiecie 2024 – strzelnice wirtualne

Minister Obrony Narodowej ogłosił Konkurs Ofert pn. „Strzelnica w powiecie” na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego strzelnic wirtualnych wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych, zwanych dalej łącznie zadaniami.

Przez utworzenie wirtualnej strzelnicy należy rozumieć adaptację pomieszczenia lub pomieszczeń na potrzeby bezpiecznego i efektywnego pod względem szkoleniowym funkcjonowania wirtualnej strzelnicy wraz z jej wyposażeniem.

Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.

Oferty należy składać do dnia 01 marca 2024 roku. Wysokość wsparcia – maksymalnie 80%, do 200.000 zł

źródło: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/konkurs-ofert-strzelnica-w-powiecie-2024-nr-12024cwcr

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i usytuowania budynków

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i usytuowania budynków

W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zmiany przepisów dotyczą m.in. zwiększenia do 5 m odległości budynków wielorodzinnych od granicy działki w przypadku budynku o wysokości ponad 4 kondygnacji nadziemnych. Zwiększona odległość dotyczy budynków zwróconych w stronę granicy zarówno ścianą z oknami lub drzwiami jak i ścianą bez okien i drzwi. Wyjątek stanowią granice działek przylegające bezpośrednio do ogólnodostępnych placów oraz dróg publicznych.

Znowelizowane rozporządzenie reguluje również zasady urządzania powierzchni biologicznie czynnych.

Wprowadzono również nowe zasady usytuowania placów zabaw, w tym: minimalną powierzchnię  przypadającą na mieszkanie w budynku wielorodzinnym, konieczność zachowania 30 proc. powierzchni biologicznie czynnej oraz nasłonecznienie co najmniej połowy powierzchni placu zabaw przez przynajmniej dwie godziny. W zabudowie śródmiejskiej dopuszcza się nasłonecznienie nie krótsze niż jedna godzina.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2024 roku.

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/prawo/opublikowano-rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-technicznych-i-usytuowania-budynkow

Scroll to Top