Author name: Joanna Francuz

Od 11 lipca nowe zasady wyposażania toalet w szkołach i placówkach edukacyjnych

Szkolne toalety obowiązkowo będą musiały być wyposażone w mydło, ręczniki papierowe lub suszarki oraz papier toaletowy – wynika z nowelizacji rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Chodzi o doprecyzowanie przepisów określających wyposażenie pomieszczeń sanitarnohigienicznych.

Jak wskazano w rozporządzeniu, w pomieszczeniach tych należy zapewnić ciepłą i zimną bieżącą wodę oraz środki higieny osobistej, w szczególności: mydło do rąk, ręczniki papierowe lub suszarki do rąk oraz papier toaletowy. Dotychczas w przepisach nie wyszczególniano jakiego rodzaju środki higieny osobistej powinny znajdować się w szkolnych i przedszkolnych toaletach.

Nowe przepisy dotyczą zarówno szkół jak i placówek oświatowo-wychowawczych, centrów kształcenia ustawicznego, ośrodków szkolno-wychowawczych oraz pozostałych jednostek organizacyjnych wymienionych w przepisach Prawa oświatowego.

Nowe przepisy wchodzą w życie 11 lipca.

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/od-11-lipca-nowe-zasady-wyposazania-toalet-w-szkolach-i-placowkach-edukacyjnych

Infrastruktura w edukacji zawodowej – nabór wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór w ramach Priorytetu V – Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działania 5.3 Infrastruktura w edukacji zawodowej, typ projektu: Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Wnioski można składać od 12.07.2024 do 16.09.2024 r.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach naboru są: szkoły i inne placówki systemu oświaty (Organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe (w tym m.in. Jednostki Samorządu Terytorialnego, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe).

Wsparciem objęte będą projekty prowadzące do poprawy warunków nauczania dla wszystkich uczniów poprzez modernizację bazy techniczno-dydaktycznej szkolnictwa branżowego i poprawy wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu oraz wyposażenie infrastruktury dydaktycznej szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach naboru – 7 500 000 PLN

źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/53-infrastruktura-w-edukacji-zawodowej/

Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła 27 czerwca br. nabór wniosków o wsparcie w ramach Programu “Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025. Edycja 2024.

Program „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025 to program resortowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który umożliwia realizacje wsparcia finansowego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej.

Podmioty uprawnione do uzyskania wsparcia będą mogły skorzystać z każdego z następujących instrumentów:

 • Instrument 1 – Wsparcie zatrudnienia.       
  W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w PS. 
 • Instrument 2 – Wsparcie PS w realizowaniu usług społecznych.
  W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie środków na pokrycie wydatków związanych z realizacją usług społecznych przez podmiot uprawniony, np. związanych z podnoszeniem kwalifikacji lub rozwijania kompetencji pracowników PS w zakresie usług społecznych.     
 • Instrument 3 – Wsparcie bieżące.     
  W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie środków na pokrycie niezbędnych stałych kosztów administracyjnych. O wsparcie bieżące można wnioskować jedynie łącznie ze wsparciem w ramach Instrumentu 1 i/lub 2.  
 • Instrument 4 – Wsparcie reintegracji.            
  W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na pokrycie kosztów reintegracji społecznej i zawodowej pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym.

O wsparcie w ramach programu mogą się ubiegać podmioty posiadające na dzień złożenia wniosku status PS tj. PES, które uzyskały od wojewody decyzję o nadaniu statusu PS w związku ze spełnianiem ustawowych wymogów  i widnieją w wykazie, o którym mowa w art. 19 ustawy o ekonomii społecznej, dostępnym na stronie: https://rjps.mpips.gov.pl/RJPS/RU/start.do?id_menu=59

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dysponuje w 2024 roku łączną kwotą 22 mln zł na wsparcie finansowe podmiotów uprawnionych do złożenia wniosków w ramach Programu (20 mln zł z Funduszu Pracy i 2 mln zł z Funduszu Solidarnościowego).

źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/rusza-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-warto-byc-przedsiebiorstwem-spolecznym-na-lata-2023-2025-edycja-2024

Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór wniosków w zakresie inwestycji A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju, realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Wnioski można składać od 30.06.2024 do 15.07.2024r.

O wsparcie w ramach Programu dotacji (granty) mogą ubiegać się instytucje kultury, organizacje pozarządowe, mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Regulaminie. O wsparcie w Programu stypendialnego (stypendia) mogą ubiegać się twórcy, artyści, animatorzy, edukatorzy i naukowcy w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, którzy chcą znaleźć nowe sposoby prezentacji dóbr kultury na żywo i przez Internet, mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, spełniające wymogi określone w Regulaminie.

Program dotacji (granty):

Do objęcia wsparciem kwalifikują się następujące rodzaje przedsięwzięć: festiwale, przeglądy i konkursy, wystawy, performanse, happeningi, instalacje artystyczne, prezentacje multimedialne, spektakle, koncerty, widowiska oraz inne formy prezentacji sztuki, dokumentacja, archiwizacja, badania oraz popularyzacja kultury i wiedzy o kulturze; konferencje i panele dyskusyjne, kursy, szkolenia, warsztaty, projekty edukacyjne i animacje kulturowe.

W celu uzyskania wsparcia w formie grantu Przedsięwzięcie musi spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • Przedsięwzięcie jest związane z podnoszeniem kompetencji cyfrowych i ekologicznych w sektorze kultury i sektorze kreatywnym;
 • Przedsięwzięcie jest realizowane albo wyłącznie w formie wirtualnej albo jednocześnie w formie stacjonarnej i wirtualnej;
 • Przedsięwzięcie jest poświęcone architekturze, projektowaniu lub sztuce kreatywnej, aby pomóc artystom i projektantom w rozwijaniu ich umiejętności ekologicznych i cyfrowych;
 • Przedsięwzięcie ma na celu wspieranie współpracy oraz wymianę wiedzy i umiejętności między sektorem kultury i sektorem kreatywnym a sektorami nauki, technologii i przedsiębiorstw;
 • Przedsięwzięcie wykorzystuje technologie przełomowe, takie jak sztuczna inteligencja, łańcuch bloków oraz internet rzeczy, w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

Program stypendialny (stypendia):

Do objęcia wsparciem kwalifikują się przedsięwzięcia: mające na celu rozwijania umiejętności artystycznych i cyfrowych lub ekologicznych; związane z zapewnieniem zindywidualizowanego szkolenia zawodowego; związane ze stworzeniem możliwości spotkań w formie wirtualnej lub stacjonarnej z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi specjalistami w dziedzinie sztuki poprzez organizację warsztatów i cyklu dyskusji; związane ze stworzenie możliwości współpracy w formie wirtualnej lub stacjonarnej ze specjalistami z innych sektorów, w tym z sektora nauki, technologii i przedsiębiorstw.

Do objęcia wsparciem kwalifikują się przedsięwzięcia:

 • mające na celu rozwijania umiejętności artystycznych i cyfrowych lub ekologicznych;
 • związane z zapewnieniem zindywidualizowanego szkolenia zawodowego;
 • związane ze stworzeniem możliwości spotkań w formie wirtualnej lub stacjonarnej z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi specjalistami w dziedzinie sztuki poprzez organizację warsztatów i cyklu dyskusji;
 • związane ze stworzenie możliwości współpracy w formie wirtualnej lub stacjonarnej ze specjalistami z innych sektorów, w tym z sektora nauki, technologii i przedsiębiorstw.

Poziom dofinansowania:

Program dotacji (granty): 80%
Program stypendialny (stypendia): 5.000 zł brutto na miesiąc

źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/a251-program-wspierania-dzialalnosci-podmiotow-sektora-kultury-i-przemyslow-kreatywnych-na-rzecz-stymulowania-ich-rozwoju/

„Kto ty jesteś? – Polak mały” – nabór wniosków

„Kto ty jesteś? – Polak mały” to nowy program Ministra Edukacji dla przedszkolaków. Nabór wniosków rozpoczął się 26 czerwca br. o godz. 15:00 i potrwa do 17 lipca 2024 r.

W ramach programu zostaną przekazane środki finansowe dla: organizacji pozarządowych, instytutów badawczych, instytucji kultury, podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania, będące podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 oraz z 2024 r. poz. 834) na organizację zajęć kulturalnych, konkursów, pikników, wystaw i wycieczek dla przedszkolaków.

Każdy wniosek złożony w terminie od 26 czerwca od godz. 15:00 do 17 lipca do godz. 23:59, który uzyska akceptację formalną, będzie poddany ocenie merytorycznej przez ekspertów.

W ramach programu wnioskodawca będzie mógł złożyć wyłącznie jeden wniosek, który obejmie wyłącznie jeden projekt w ramach jednego modułu tematycznego.

Program jest podzielony na moduły tematyczne

Moduł 1 pn. ,,Odkrywcy świata” obejmujący:

a) organizowanie warsztatów i zajęć rozwijających kreatywność dzieci zgodnych z ideą STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics),
b) stworzenie przestrzeni do eksperymentowania z różnymi dziedzinami wiedzy, w której dzieci będą mogły rozwijać swoje zdolności manualne,
c) tworzenie interaktywnych i innowacyjnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów o charakterze edukacyjnym w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych, dostępnych dla dzieci z różnymi potrzebami,
d) organizowanie wizyt i spotkań edukacyjnych w miejscach, które poszerzą horyzonty wiedzy i wyobraźni dzieci i rozbudzą ich pasję do poznawania świata,
e) organizowanie spotkań z osobami wykonującymi różne zawody mających na celu poznanie przez dzieci środowiska pracy w wybranych zawodach oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji;

Moduł 2 pn. „Kultura dla przedszkola” obejmujący:

a) organizowanie zajęć poświęconych kulturze, w tym kulturze lokalnej, tradycjom lokalnym i lokalnemu dziedzictwu kulturowemu, które będą rozwijać poczucie tożsamości i szacunek dla różnorodności kulturowej,
b) organizowanie zajęć plastycznych, muzycznych, artystycznych i teatralnych, które będą rozwijać kreatywność, wyobraźnię i ekspresję dzieci,
c) współpracę z lokalnymi instytucjami kulturalnymi, w tym muzeami, galeriami sztuki, teatrami, operami, filharmoniami, centrami nauki, skansenami lub innymi instytucjami kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87), w celu organizowania warsztatów i wydarzeń kulturalnych dla dzieci;

Moduł 3 pn. „Bezpieczne przedszkolaki” obejmujący:

a) organizowanie zajęć i warsztatów dla dzieci na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa i pierwszej pomocy,
b) przygotowanie i przeprowadzenie konkursów, wystaw lub prezentacji o bezpieczeństwie w różnych sytuacjach, w przedszkolu, na placu zabaw, w domu lub w najbliższym otoczeniu,
c) tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów o charakterze edukacyjnym dostępnych dla dzieci z różnymi potrzebami;

Moduł 4 pn. „Świat w przedszkolu” obejmujący:

a) organizowanie działań edukacyjnych dotyczących różnych krajów, kultur i zwyczajów, które będą poszerzać wiedzę dzieci o różnorodności świata i ludzi, oraz prawach dziecka, obywatela i osoby z niepełnosprawnością i wynikającej z tego potrzebie zapewnienia dostępności różnych sfer życia, a także będą promować ideę globalnego współdziałania, zrozumienia, tolerancji i włączenia społecznego,
b) organizowanie zajęć poświęconych Unii Europejskiej, jej wartościom oraz zasadom i prawom obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej wyrażonym w Europejskim Filarze Praw Socjalnych, które będą kształtować postawy otwartości i współpracy międzykulturowej,
c) organizowanie wydarzeń poszerzających wiedzę o świecie współczesnym, w tym konkursów, wystaw, prezentacji, imprez sportowo-rekreacyjnych i pikników.

Wysokość środków finansowych na realizację jednego projektu w ramach modułu:

,,Odkrywcy świata” – od 20 tys. zł do 500 tys. zł
„Kultura dla przedszkola” – od 20 tys. zł do 500 tys. zł
„Bezpieczne przedszkolaki” – od 20 tys. zł do 500 tys. zł
„Świat w przedszkolu” – od 20 tys. zł do 500 tys. zł

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/kto-ty-jestes–polak-maly–nowy-program-ministra-od-26-czerwca-2024-r

Integracja społeczna osób najbardziej potrzebujących wsparcia

Ogłoszono nabór projektów nr FELU.08.09-IZ.00-001/24 w ramach Działania 8.9 Integracja społeczna osób najbardziej potrzebujących wsparcia Priorytetu VIII Zwiększanie spójności społecznej programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Wnioski można składać  od 27.06.2024 do 27.08.2024 r.

Wnioskodawcą uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest:
a) jednostka samorządu terytorialnego i/lub jednostka organizacyjna działająca w imieniu tej jednostki;
albo
b) związek lub porozumienie lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
albo
c) podmiot świadczący usługi społeczne;
albo
d) podmiot wymieniony w art. 3 ust 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U z 2023 r. poz. 571)  statutowo działający w obszarze pomocy i integracji społecznej;
albo
e) instytucja pomocy i integracji społecznej;
albo
f) podmiot ekonomii społecznej.

W ramach postępowania wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie następujące typy projektów określone w SZOP w ramach Działania 8.9 Integracja społeczna osób najbardziej potrzebujących wsparcia:
Typ 1: Aktywizacja społeczna osób najbardziej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych.
Typ 2: Rozwój usług dla osób w kryzysie bezdomności oraz zagrożonych bezdomnością lub wykluczeniem mieszkaniowym.
Typ 3: Wsparcie działań na rzecz integracji społeczności zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym realizacja działań na rzecz rozwoju lokalnego.

Maksymalne współfinansowanie ze środków EFS+ (85% wartości projektów) wynosi 14 816 345,65 PLN. Wnioskodawca wnosi wkład własny w wysokości co najmniej 5% wartości projektu.

źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/89-integracja-spoleczna-osob-najbardziej-potrzebujacych-wsparcia/

Aktywne i zdrowe starzenie się – nabór wniosków

Ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.5 FEP Aktywne i zdrowe starzenie się FEPM.05.05-IZ.00-001/24. Wnioski można składać od 21.06.2024 do 31.07.2024 r.

Do naboru, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić, w szczególności: 

 1. Administracja publiczna; 
 2. Instytucje nauki i edukacji; 
 3. Instytucje ochrony zdrowia; 
 4. Instytucje wspierające biznes; 
 5. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe; 
 6. Partnerzy społeczni; 
 7. Przedsiębiorstwa; 
 8. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne;
 9. Służby publiczne.

Wsparcie można otrzymać na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy dostosowane do potrzeb konkretnego pracodawcy i jego pracowników poprzez realizację wyłącznie projektów obejmujących wdrożenie kompleksowych działań przyczyniających się do eliminacji czynników ryzyka dla zdrowia występujących w miejscu pracy.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi 90%:

 1. współfinansowanie ze środków EFS+ – 85%;
 2. krajowy wkład publiczny (budżet państwa) – 5%.

Wkład własny wynosi 10 % wartości projektu.

źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/55-aktywne-i-zdrowe-starzenie-sie/

Rusza konkurs „Ekspert Zamówień Publicznych”

Zamawiający szczebla centralnego oraz lokalnego, a także zamawiający sektorowi stosujący kryteria społeczne i środowiskowe, wspierający MŚP lub podnoszący poziom swoich kompetencji mogą zostać nagrodzeni za swoje zamówienia. Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych rozpoczęło nabór wniosków konkursowych w konkursie „Ekspert Zamówień Publicznych”. Na zwycięzców czekają nagrody ministra rozwoju i technologii – udział w wyjeździe szkoleniowym oraz 20 tys. zł do wykorzystania na podniesienie kwalifikacji.

Celem konkursu jest promocja praktycznych aspektów realizacji Polityki zakupowej państwa oraz zachęcenie zamawiających do stosowania kryteriów społecznych i środowiskowych jak też podnoszenia swoich kwalifikacji w obszarze udzielania zamówień publicznych. Nagrodzeni zostaną zamawiający i zespoły, które najlepiej przygotowały i przeprowadziły postępowanie o udzielenie zamówienia (ogłoszone i rozstrzygnięte) zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Formuła konkursu pozwala na zgłaszanie zamówień udzielanych zarówno na szczeblu centralnym jak i lokalnym. W tegorocznej edycji konkursu mogą wziąć udział także zamawiający sektorowi.

Na najlepszych czekają nagrody ministra rozwoju i technologii. Zwycięskie zespoły projektowe w kategoriach Zamawiający i Zespół Zakupowy (zwycięzca każdej podkategorii zostanie nagrodzony) wezmą udział w prestiżowym wyjeździe warsztatowym – z udziałem najlepszych ekspertów – poświęconym zagadnieniom zamówień publicznych oraz poszerzaniu kompetencji miękkich. W kategorii specjalnej nagrodą będzie 20 tys. zł do wykorzystania na opłacenie kursów, szkoleń lub studiów podyplomowych związanych z tematyką konkursu i poszerzania kompetencji miękkich.

Zgłoszenia w konkursie przyjmowane są do 5 sierpnia 2024 r. 

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/materialy-partnerskie-i-promocyjne/profesjonalni-zamawiajacy-moga-zdobyc-cenne-nagrody

„Generacja V4”- druga edycja

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki ogłosił nabór wniosków do drugiej z trzech edycji programu minigrantów „Generacja V4” w 2024 r. na organizację krótkoterminowych wyjazdów młodzieży w wieku 12-30 lat. Celem inicjatywy jest promocja wartości demokratycznych, aktywności obywatelskiej i dialogu transgranicznego wśród młodych ludzi.

Projekty (w języku angielskim) należy zarejestrować w systemie on-line My Visegrad nie później niż do 30 czerwca 2024 r., a następnie złożyć pełen wniosek do 15 lipca 2024 r. do godz.: 12:00 w południe.

Aby wziąć udział w projekcie muszą być zaangażowane co najmniej dwa kraje z Grupy Wyszehradzkiej – V4 (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry). Dodatkowo mogą uczestniczyć bezpośredni sąsiedzi dwóch krajów V4 (Austria, Niemcy i/lub Ukraina).

Każdy projekt powinien obejmować mobilność młodych ludzi (12-30 lat), tj. wizyty transgraniczne, oraz zapewnić przeprowadzenie co najmniej jednego wspólnego wydarzenia, w którym uczestniczą obie/wszystkie strony.

Każda osoba prawna z Grupy V4 pracująca z młodzieżą może wziąć udział jako formalny wnioskodawca lub grantobiorca, np. szkoły, kluby pozalekcyjne, stowarzyszenia sportowe, młodzieżowe organizacje społeczeństwa obywatelskiego itp.

Maksymalny budżet projektu wynosi 10 000 euro, a maksymalny czas realizacji projektu to 6 miesięcy; program jest jednak przeznaczony na wsparcie pojedynczych lub wielokrotnych krótkoterminowych wizyt/wymian (po kilka dni każda).

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/granty-dla-mlodziezy-w-ramach-programu-generacja-v4–druga-edycja

Ruszył program Moja Elektrownia Wiatrowa

17 czerwca ruszył program Moja Elektrownia Wiatrowa, z którego będzie można otrzymać do 30 tys. zł na budowę przydomowego wiatraka – poinformowała szefowa NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak.

W ramach pierwszego naboru zarezerwowano na “Moją Elektrownię Wiatrową” 50 mln zł.

Nabór potrwa rok lub do wyczerpania zarezerwowanego budżetu. Beneficjenci będą mogli otrzymać do 30 tys. zł na budowę małego wiatraka oraz do 17 tys. zł do magazynu energii.

Program będzie skierowany do osób fizycznych – właścicieli bądź współwłaścicieli budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym, wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. Będą oni mogli otrzymać dofinansowanie do zakupu i montażu przydomowej siłowni wiatrowej lub w powiązaniu z magazynem energii elektrycznej.

Zakup i montaż magazynu energii będzie możliwy, ale nie będzie obligatoryjny.

Dotacja wyniesie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 30 tys. zł na jedną mikroinstalację wiatrową o zainstalowanej mocy elektrycznej nie mniejszej niż 1 kW oraz nie większej niż 20 kW, lecz nie więcej niż 5 tys. zł/1 kW. Dotacja na jeden magazyn energii elektrycznej nie będzie mogła przekroczyć 17 tys. zł, lecz nie więcej niż 6 tys. zł/1 kWh; chodzi o akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh.

Małe elektrownie wiatrowe będą mogły mieć maksymalnie do 30 metrów wysokości.

źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-srodowiska/nawet-30-tys-zl-na-przydomowy-wiatrak-rusza-program-moja-elektrownia-wiatrowa,550963.html

Scroll to Top