Informacje

Aktywna integracja społeczna i zawodowa

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne Działanie 9.1Aktywna integracja społeczna i zawodowa. Nabór nr: FESW.09.01-IZ.00-002/23.

W ramach naboru o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie Lokalne Grupy Działania posiadające siedzibę na obszarze woj. Świętokrzyskiego.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

1)    kompleksowa i zindywidualizowana aktywna integracja skierowana do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, stworzona indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze:

a)    społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych,zaradności, samodzielności i aktywności społecznej,

b)    zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy,

c)    edukacyjnym, których celem jest nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji ogólnych lub zawodowych dostosowanych do rynku pracy w powiązaniu z usługami o charakterze zawodowym,

d)    zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy;

2)    rozwój wsparcia środowiskowego i poszerzenie zakresu współpracy międzysektorowej – jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu nr 1. obejmujące m.in.:

a) wsparcie środowiskowe na rzecz integracji zawodowej i społecznej (m.in. działania związane z animacją lokalną, streetworkingiem, coachingiem, treningiem pracy) z uwzględnieniem wolontariatu,

b) działania o charakterze integracyjnym, poprawa kompetencji w zakresie spędzania czasu wolnego i rekreacji oraz uczestnictwa w kulturze kierowane głównie do dzieci oraz dzieci i ich rodziców/opiekunów w celu wzmacniania więzi.

Nabór wniosków trwa od 24.11.2023r do 15.01.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Więcej czasu na wdrożenie e-Doręczeń

W Dzienniku Ustaw ukazał się komunikat Ministra Cyfryzacji wydłużający – na razie do końca grudnia – czas na wdrożenie doręczeń elektronicznych m.in. w JST. W przygotowaniu jest projekt ustawy, który przedłuży ten termin do końca 2024 r.

Opublikowany komunikat resortu cyfryzacji oznacza, że podmioty, które były zobowiązane wdrożyć e-Doręczenia od 10 grudnia 2023 r, w tym: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, samorządowe zakłady budżetowe, samorządowe instytucje kultury i inne samorządowe osoby mają to zrobić do 30 grudnia 2023 r.

Już jednak wiadomo, że jest to rozwiązanie chwilowe, bo w przygotowaniu jest projekt nowelizacji Ustawy o doręczeniach elektronicznych. Da on samorządom (i wszystkim innym zobowiązanym podmiotom) dodatkowy rok na wdrożenie nowej usługi.

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/e-urzad/wiecej-czasu-na-wdrozenie-e-doreczen-komunikat-juz-w-dzienniku-ustaw-dokument

Konkurs na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego

Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu A Zapewnienie wyposażenia sprzętowego straży gminnych/ międzygminnych w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska.

Dofinansowanie będzie miało na celu wsparcie realizacji działań będących w zakresie zadań powołanych straży gminnych i międzygminnych. Zakres wsparcia będzie skierowany na wzmocnienie potencjału straży gminnych/ międzygminnych w ramach prowadzonych działań z przestrzegania przepisów ochrony środowiska z priorytetowym potraktowaniem przepisów ochrony powietrza. Działalność ww. straży jest realizacją zapisów Programu ochrony powietrza.

Beneficjenci: Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Nabór wniosków trwa od 23.11.2023r do 16.02.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Nowe rozporządzenie ws. minimalnych poziomów recyklingu

Nowe rozporządzenie ws. minimalnych poziomów recyklingu

W Dzienniku Ustaw ukazało się nowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy recyklingu w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa.

Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska w tej sprawie z 3 grudnia 2018 r. Konieczność wydania nowego wynika z upływu, z początkiem 2024 r., okresu, na jaki ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw utrzymała w mocy dotychczas obowiązujący akt wykonawczy.

Nowe rozporządzenie ma charakter czysto porządkujący – dotyczy wyłącznie usunięcia z tabel wartości w zakresie odzysku, wartości w zakresie recyclingu pozostają na niezmienionym poziomie (w obecnie obowiązującym dokumencie, wskazywano poziomy odzysku i recyklingu).

Efektem wydania nowego rozporządzenia będzie dalsze obowiązywanie poziomów recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych.

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r.

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/srodowisko/jest-nowe-rozporzadzenie-ws-minimalnych-poziomow-recyklingu-dokument

Ruszyły dwa rządowe programy wsparcia

Ruszyły dwa rządowe programy wsparcia

Ruszyły nabory w ramach rządowego programu wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. oraz w ramach programu „Asystent rodziny w 2023 r.”

 1. Rządowy program wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

Powiaty, za pośrednictwem wojewody, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. Na realizację Programu przeznaczono do 40 000 000 zł.

W ramach Programu powiaty mogą uzyskać środki na:

 • dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowej rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka,  przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji;
 • dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji.

Szczegółowe informacje pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/rusza-rzadowy-program-wsparcia-powiatow-w-organizacji-i-tworzeniu-rodzinnych-form-pieczy-zastepczej-w-2023-r

 1. „Asystent rodziny w 2023 r.”

Gminy, za pośrednictwem wojewody, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pracy w ramach Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” Na realizację Programu przeznaczono do 30 000 000 zł.

W ramach Programu gminy mogą uzyskać środki na:

 • dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości do 2000 zł;
 • dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny – w wysokości nieprzekraczającej 80% (wynagrodzenie wraz z pochodnymi), poniesionych kosztów za okres: listopad i grudzień 2023 r.

Szczegółowe informacje pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/rusza-rzadowy-program-wspierania-rodziny-asystent-rodziny-w-2023-r

źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/ruszaja-dwa-rzadowe-programy-wsparcia

Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach Priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury Typ FENX.01.05.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych NABÓR NR FENX.01.05-IW.01-003/23.

W ramach projektów mogą zostać sfinansowane działania z zakresu:

 1. ochrony in-situ lub restytucji gatunków zagrożonych wyginięciem;
 2. odtwarzania siedlisk i kształtowania warunków dla ich trwałego zachowania (m.in. poprzez poprawę warunków hydrologicznych, świetlnych, eliminację gatunków inwazyjnych, utrzymywanie/odtwarzanie właściwej struktury gatunkowej siedlisk, powstrzymanie naturalnej sukcesji siedlisk nieleśnych);
 3. zmniejszenia presji na gatunki i siedliska m.in. poprzez ograniczanie dostępu do ostoi wybranych gatunków, właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego (przebudowa szlaków turystycznych przechodzących przez siedliska cennych gatunków mająca na celu przekierowanie turystów na tereny mniej cenne przyrodniczo), w tym drogi dojazdowe, parkingi pod warunkiem, że potrzeba ich budowy wynika z zapisów planu ochrony dla danego obszaru lub konieczności ograniczenia presji ze strony ruchu turystycznego na ten obszar i uzyskano potwierdzenie organu sprawującego nadzór nad obszarem. Ww. wydatki będą stanowić element projektu do wysokości limitu określonego w ust 2 powyżej;
 4. ochrony ex-situ lub wprowadzenia rodzimych gatunków zagrożonych wyginięciem do siedlisk zastępczych, służących zabezpieczeniu populacji zagrożonych wyginięciem, ich rozmnażaniu i wprowadzaniu do środowiska naturalnego. Projekty z zakresu ochrony ex-situ muszą podejmować działania ochrony czynnej in-situ i prowadzić do wzmacniania naturalnej populacji zagrożonych gatunków;
 5. edukacji podnoszącej świadomość ekologiczną społeczeństwa dotyczące zakresu realizacji projektu na przykład: zajęcia edukacyjne, tablice informacyjne, aplikacje, spoty (działania edukacyjne stanowią obowiązkowy element uzupełniający dla każdego projektu);
 6. koszty pośrednie.

Beneficjenci:

 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
 • regionalne dyrekcje ochrony środowiska,
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,
 • parki narodowe,
 • jednostki administracji rządowej,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz jednostki organizacyjne działające w ich imieniu,
 • uczelnie wyższe,
 • instytuty badawcze,
 • jednostki Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 • Polska Akademia Nauk,
 • instytuty naukowe PAN,
 • Polska Akademia Umiejętności,
 • pozarządowe organizacje ekologiczne,
 • urzędy morskie,
 • Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,
 • partnerstwa powyższych podmiotów.

Nabór wniosków trwa od 27.11.2023r do 29.02.2024r.

Źródło: NFOŚiGW

Więcej czasu na wdrożenie e-Doręczeń

W Dzienniku Ustaw ukazał się już komunikat Ministra Cyfryzacji wydłużający – na razie do końca grudnia – czas na wdrożenie doręczeń elektronicznych m.in. w JST. W przygotowaniu jest projekt ustawy, który przedłuży ten termin do końca 2024 r.

Opublikowany komunikat resortu cyfryzacji oznacza, że podmioty, które były zobowiązane wdrożyć e-Doręczenia od 10 grudnia 2023 r, w tym: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, samorządowe zakłady budżetowe, samorządowe instytucje kultury i inne samorządowe osoby mają to zrobić do 30 grudnia 2023 r.

Już jednak wiadomo, że jest to rozwiązanie chwilowe, bo w przygotowaniu jest projekt nowelizacji Ustawy o doręczeniach elektronicznych. Da on samorządom (i wszystkim innym zobowiązanym podmiotom) dodatkowy rok na wdrożenie nowej usługi.

źródło: Samorząd PAP

Projekt edukacyjny TO(działa)MY

Projekt edukacyjny TO(działa)MY

Projekt edukacyjno-społeczny „TO(działa)MY!” skierowany jest do wszystkich nauczycieli pracujących z uczniami, począwszy od 4. klasy szkoły podstawowej. Jego celem jest zainspirowanie dzieci i młodzieży do działania wykraczającego poza ramy tradycyjnej edukacji. Jest szansą dla uczniów na rozwijanie umiejętności i kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie. Tworzy dla młodych ludzi przestrzeń do działania w obszarach, które są dla nich ważne i interesujące.

Wsparcie można pozyskać na projekt przygotowany wspólnie z uczniami i dotyczący jednego z następujących tematów:
– ekologia i ochrona środowiska,
– edukacja, kultura i rozrywka.

Projekt składa się z części przygotowawczej do konkursu oraz samego konkursu grantowego:
Część 1 (przygotowawcza): nauczyciel wspólnie z grupą uczniów pracuje nad projektem, który zgłoszą do konkursu grantowego.
Część 2 (konkursowa): zgłoszenie wypracowanego wspólnie z uczniami wniosku o grant.

Pomysł na projekt powinien być wypracowany wspólnie z uczniami. Wniosek o dofinansowanie ma być przygotowany i złożony do 5 stycznia 2024 r.

Projekt daje możliwość uzyskania dofinansowania w kwocie 2 tys., 5 tys., 10 tys., a nawet 15 tys. złotych na realizację przygotowanego przez uczniów projektu o charakterze społecznym.

Realizacja projektu jest przewidziana na rok szkolny 2023/2024 – tj. od października 2023 r. do czerwca 2024 r.

źródło: https://fundacja.santander.pl/projekt-edukacyjny-todzialamy/

Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz oczyszczanie ścieków komunalnych

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.12 Rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej, typ projektu A Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz oczyszczanie ścieków komunalnych, w tym budowa lub przebudowa oczyszczalni ścieków oraz rozwój systemów wodociągowych.

Beneficjenci:

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego, Wnioskodawcami mogącymi brać udział w naborach będą jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia.
 • Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • Instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną,
 • Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne,
 • Spółki wodne.

W ramach przedmiotowego działania wsparcie będzie kierowane na budowę, rozbudowę, przebudowę zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej i/lub budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych w celu spełnienia zobowiązań wynikających z Dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Postępowanie obejmuje wyłącznie aglomeracje priorytetowe o wielkości od co najmniej 10 tys. RLM do poniżej 15 tys. RLM.

W ramach typu projektu A Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz oczyszczanie ścieków komunalnych, w tym budowa lub przebudowa oczyszczalni ścieków oraz rozwój systemów wodociągowych wspierana będzie interwencja, dotycząca:

1) budowy, rozbudowy, przebudowy zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej niezbędnych do spełnienia zobowiązań wynikających z Dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.U.L 135/40 z 30.5.1991, dalej: Dyrektywa ściekowa);

2) budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych służących spełnieniu wymagań określonych w Dyrektywie ściekowej wraz z infrastrukturą służącą do przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych;

3) realizacji kompleksowych projektów gospodarki ściekowej, w których dopuszczalne jest włączenie do zakresu projektu również innych zadań będących integralną częścią takiego projektu i mających charakter uzupełniający;

4) działań uzupełniających np. wdrażanie inteligentnych rozwiązań i systemów zarządzania i monitorowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Nabór wniosków trwa od 23.11.2023r do 30.01.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Dotacje Fundacji mBanku

Dotacje Fundacji mBanku

Dotacje Fundacji mBanku to program, w którym finansowane są matematyczne działania edukacyjne. Co roku, jesienią, ogłaszany jest nowy temat przewodni programu na kolejnych 12 miesięcy. Do października 2024 r. dotacje będą przyznawane projektom, których tematem przewodnim jest geometria.

Wsparte zostaną pomysły, które udowodnią, że geometria jest ciekawa, inspirująca i że można jej uczyć inaczej niż tylko przy szkolnej tablicy. Mogą to być np. konkursy, specjalne lekcje, dodatkowe zajęcia, spotkania i warsztaty.

Ważne są projekty interdyscyplinarne i takie, które pokażą praktyczną stronę geometrii, jej wszechobecność w naszym świecie.

O dofinansowanie mogą występować:

 • szkoły publiczne,
 • przedszkola publiczne,
 • biblioteki,
 • uczelnie wyższe,
 • organizacje pozarządowe działające dłużej niż 1 rok (zarejestrowane w KRS).

Odbiorcami powinny być dzieci i młodzież szkolna (do końca edukacji w szkole średniej). W projektach mogą również uczestniczyć studenci, nauczyciele, rodzice i opiekunowie oraz społeczności lokalne.

Najważniejsze zasady dotacji mFundacji:

 • Projekty powinny odnosić się do tematu przewodniego aktualnie ogłoszonego przez mFundację. Od października 2023 do września 2024 jest to geometria.
 • Kwota dofinansowania nie jest z góry określona. Budżet projektu powinien być dostosowany do jego charakteru i liczby uczestników.
 • Projekt może trwać maksymalnie 12 miesięcy.
 • Jeden projekt może otrzymać finansowanie tylko raz.
 • Jedna szkoła/organizacja może składać dowolną liczbę wniosków w ciągu roku. Warunkiem złożenia kolejnego wniosku jest rozliczenie poprzedniej dotacji.
 • Fundacja nie dofinansowuje projektów już trwających w momencie złożenia wniosku.
 • Wnioski o przyznanie dotacji rozpatrujemy przez cały rok, raz w miesiącu. O przyznanych dotacjach informujemy na bieżąco mailem oraz na stronie mFundacja.pl w zakładce „Aktualności”.

źródło: https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/

Scroll to Top