Informacje

Nowe zasady nadzoru w programach „Senior+” i „Aktywni+

W przypadku uzasadnionych sygnałów o nieprawidłowościach, Minister ds. Polityki Senioralnej lub Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów może przeprowadzić jego doraźną kontrolę programu zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu jego realizacji – wynika z nowelizacji uchwały w sprawie programu „Senior+”. Podobne zasady dotyczą programu „Aktywni+”.

Od 1 lipca weszły w życie zmiany wprowadzone w uchwałach w sprawie ustanowienia wieloletnich programów „Senior+” i „Aktywni+”. Nowe przepisy dotyczą m.in. nadzoru nad przedsięwzięciami realizowanymi ze wsparciem pochodzącym z programów

Zgodnie z nowelizacją, podmioty realizujące zadania z programu „Aktywni+” będą miały obowiązek sporządzenia i przekazania sprawozdania zarówno w zakresie merytorycznym, finansowym, jak i efektów zrealizowanych działań w formie danych statystycznych.
W programie „Aktywni+” wprowadzono również nowe zasady finansowania. Jak wskazano w znowelizowanej uchwale, minister do spraw polityki senioralnej zdecyduje w drodze konkursowej o podziale środków w ramach programu. Wartość dotacji przyznanej w ramach kolejnych ogłaszanych edycji otwartego konkursu wyniesie od 25 tys. zł do 250 tys. zł. Jednocześnie podmioty ubiegające się o przyznanie dotacji będą zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości minimum 10 proc. wartości dotacji. Za wkład własny uznawany będzie wkład pieniężny oraz wkład osobowy.

Zmiany w uchwałach dotyczących programów „Senior+” i „Aktywni+” wynikają m.in. z przesunięcia tych zadań z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do kompetencji ministra ds. polityki senioralnej.

Źródło: Samorząd PAP

Rewitalizacja na obszarach innych niż miejskie

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów nr FEOP.10.05-IZ.00-001/24 określony dla działania 10.5 Rewitalizacja na obszarach innych niż miejskie w ramach Priorytetu X Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego.

Przedmiotem naboru jest typ przedsięwzięcia określony dla działania 10.5 Rewitalizacja na obszarach innych niż miejskie FEO 2021-2027:

  • Fizyczna regeneracja i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych, mająca na celu realizację kompleksowych, zintegrowanych działań na rzecz: lokalnej społeczności i gospodarki, ładu przestrzennego i zrównoważonego gospodarowania przestrzenią, skoncentrowanych terytorialnie i prowadzonych przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Beneficjenci:

  1. Administracja Publiczna
  2. Instytucje nauki i edukacji
  3. Instytucje ochrony zdrowia
  4. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
  5. Partnerstwa
  6. Partnerzy społeczni
  7. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
  8. Służby publiczne

Nabór wniosków trwa od 28.06.2024 do 28.10.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Nabory wniosków w programie „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w programie „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Wnioski o dofinansowanie utworzenia centrum można składać do 16 sierpnia. W puli programu jest 30 mln zł.

Od 1 lipca można składać wnioski w programie „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie w Module I na utworzenie centrum lub w Module II na funkcjonowanie istniejących placówek. W przypadku modułu dotyczącego utworzenia centrum nabór potrwa do 16 sierpnia. Wnioski o dofinansowanie funkcjonujących placówek można składać w trybie ciągłym.

Na realizację programu w  2024 r. resort przeznaczy 30 mln zł. Środki pochodzą z Funduszu Solidarnościowego.

Zgodnie założeniami programu, dofinansowanie przeznaczone jest dla gmin i powiatów, które zorganizują usługi zamieszkiwania całodobowego lub dziennego dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. W celu utworzenia i funkcjonowania Centrum jednostki samorządu terytorialnego mogą zawierać między sobą porozumienia.

Wnioski należy składać w wersji elektronicznej z wykorzystaniem Generatora Funduszu Solidarnościowego.

Źródło: Samorząd PAP

Dofinansowanie dodatkowych lekcji angielskiego dla uczniów

Do 22 lipca br. potrwa nabór wniosków do programu Youngster na rok szkolny 2024/25. W ramach programu około 20 szkół podstawowych z małych miejscowości otrzyma dofinansowanie do organizacji dodatkowych lekcji języka angielskiego dla uczniów ósmych klas.

Youngster to program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego, realizowany przez fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej od 2006 roku. Dodatkowe zajęcia językowe są przeznaczone dla uczniów klas VIII szkół podstawowych i odbywają się przez cały rok szkolny – łącznie jest to 90 godzin na grupę, realizowanych w szkole w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Program jest przeznaczony dla szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców).

W ramach programu organ prowadzący szkołę zobowiązuje się do pokrycia 50 proc. całkowitych kosztów wynagrodzenia nauczyciela (które wynosić będzie 50 zł brutto) oraz do zorganizowania w razie takiej konieczności dowozu uczniów na zajęcia.

Zgłaszać się mogą gminy, które nie uczestniczyły w programie Youngster (począwszy od edycji w roku szkolnym 2018/19). Wyjątkiem są gminy w których nauczyciel języka angielskiego uzyskał tytuł YoungMASTER.

W ramach rekrutacji premiowane będą wnioski gmin o najniższym wskaźniku podstawowych dochodów podatkowych na mieszkańca (średnia przyjęta do obliczania subwencji wyrównawczej z 3 ostatnich lat) oraz te, w których średni wynik egzaminu ósmoklasisty z j. angielskiego w szkole w latach 2023 oraz 2024 był najniższy.

Szkoła jest zgłaszana przez organ prowadzący. Dokumenty aplikacyjne (Deklaracja uczestnictwa, Informacja o nauczycielu) po wypełnieniu muszą zostać wydrukowane, podpisane i przesłane w wersji elektronicznej (skan) do 22 lipca 2024 r. na adres e-mail: youngster@efrwp.com.pl. Formularze obu dokumentów oraz regulamin rekrutacji publikujemy w załącznikach pod tym tekstem.

Lista zakwalifikowanych do programu szkół wraz listą rezerwową zostanie opublikowana na stronie internetowej programu. Tam też znaleźć można dodatkowe informacje dot. rekrutacji.

Źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/ruszyl-nabor-wnioskow-do-programu-dofinansowania-dodatkowych-lekcji-0

Jednolity tekst ustawy o dodatku osłonowym

W Dzienniku Ustaw opublikowano jednolity tekst ustawy o dodatku osłonowym. Dokument obejmuje zmiany przepisów ogłoszonych przed 19 czerwca 2024 r., w tym dotyczące terminów składania informacji o liczbie toczących się postępowań w sprawie wypłaty dodatku osłonowego.

W jednolitym tekście uwzględniono zmiany przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, ustawą z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 oraz ustawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Dokument obejmuje też oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 19 czerwca 2024 r.

Zgodnie z ustawą, do 15 lipca 2024 r. wójt, burmistrz albo prezydent miasta ma obowiązek przedstawić wojewodzie informację o liczbie toczących się postępowań w sprawie wypłaty dodatku osłonowego za 2024 r., w których w związku z wniesieniem odwołania nie zapadło prawomocne rozstrzygnięcie organu administracji publicznej lub sądu administracyjnego, którego skutkiem jest przyznanie dodatku, oraz o łącznej wysokości dodatków osłonowych będącej przedmiotem tych postępowań. 

W latach 2023 – 2025 termin złożenia informacji o dodatku osłonowym za 2022 r. upływa 30 czerwca, natomiast w latach 2025 – 2026 r. informację postępowaniach w sprawie dodatku osłonowego za 2024 r. trzeba będzie złożyć do 15 czerwca.

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym, zadanie to jest finansowane z budżetu państwa. Na jego realizację gminy otrzymują dotacje celowe z uwzględnieniem kosztu wypłacania odbiorcom dodatku osłonowego, w wysokości 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Jak wskazano w ustawie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedstawia wojewodzie do piętnastego dnia miesiąca następującego po kwartale, rozliczenie dotacji z wyodrębnieniem liczby i kwoty wypłaconych dodatków osłonowych, sporządzone narastająco za okres od dnia 1 stycznia do dnia kończącego dany kwartał.

Źródło: Samorząd PAP

Posiłki w szkołach i przedszkolach z uwzględnieniem diet eliminacyjnych

Nowe przepisy mają zapewnić dzieciom w szkołach, przedszkolach i żłobkach prawo do posiłku zgodnego z ich wymaganiami zdrowotnymi – wynika z poselskiego projektu ustawy. Zmiana ma zagwarantować dzieciom ze specjalnymi potrzebami możliwość spożywania posiłków wraz z grupą rówieśniczą.

Posłowie Polska2050-TD złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech oraz ustawy Prawo oświatowe. Zgodnie z proponowanymi zmianami placówki edukacyjne i opiekuńcze będą miały obowiązek zapewnić posiłki uwzględniające dietę eliminacyjną zgodną z wymaganiami zdrowotnymi dzieci. Nowe przepisy mają zagwarantować dzieciom możliwość spożywania posiłków wraz z grupą rówieśniczą.

Obowiązek dostosowania się do przepisów dotyczących uwzględniania diety eliminacyjnej będą miały również przedszkola, żłobki i kluby dziecięce.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu, istnieje konieczność wprowadzenia regulacji ustawowych, ponieważ prowadzony przez organizacje pozarządowe monitoring wskazuje na potrzebę zmian w tym zakresie. Posłowie dodali, że problemy w tym zakresie zgłaszają również rodzice dzieci.

Proponowane zmiany przepisów mają wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Długi okres vacatio legis wynika z konieczności zapewnienia odpowiedniego czasu na przygotowanie się do wypełniania obowiązków wprowadzonych ustawą.

Źródło: Samorząd PAP

Dodatek dla pracowników pomocy społecznej

25 czerwca weszły w życie rządowe programy dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz samorządowych instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Gminy mogą składać zapotrzebowanie na środki do właściwego wojewody.

W Monitorze Polskim ukazały się uchwały w sprawie rządowych programów: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”, „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024–2027”, „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027” oraz „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”. Chodzi o dodatki do wynagrodzenia w wysokości 1000 zł brutto wypłacane od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2027 r., które zostaną sfinansowane z budżetu państwa.

Programy wchodzą w życie 25 czerwca, co oznacza, że jednostki samorządu terytorialnego mogą zwracać się do wojewodów z zapotrzebowaniem na środki niezbędne do wypłaty dodatków. Jak wskazano w programie, wzór wniosku dla gmin powinien udostępnić właściwy wojewoda.

Zgodnie z uchwalonymi programami prawo do dodatku motywacyjnego mają osoby zatrudnione na umowę o pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz pracownicy zatrudnieni w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Prawo do dodatków mają też osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzące rodzinny dom dziecka oraz asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinnych domach dziecka, pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, pracownicy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, pracownicy placówek wsparcia dziennego i pracownicy ośrodków adopcyjnych.

Dodatek motywacyjny przysługuje za okres faktycznie wykonywanej pracy, za który przysługuje wynagrodzenie (z wyjątkiem okresów czasowej niezdolności do pracy). Dodatek nie będzie  stanowił podstawy naliczania świadczeń, odszkodowań i innych wypłat wynikających z odrębnych przepisów, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród rocznych. W przypadku zatrudnienia w mniejszym lub większym wymiarze czasu pracy dodatek motywacyjny przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

Źródło: Samorząd PAP

RIO chce zmian w zatrudnianiu audytorów w samorządach

Podwyższenie progu wydatków i dochodów budżetu JST, od którego wójt będzie musiał zatrudnić audytora oraz doprecyzowanie momentu jego zatrudnienia – takie zmiany w ustawie o finansach publicznych zaproponowała Krajowa Rada RIO.  

Obecnie obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w samorządzie pojawia się, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40 mln zł. Audyt może prowadzić zarówno audytor zatrudniony w gminie albo usługodawca zewnętrzny. Przy czym audyt może być prowadzony przez usługodawcę, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej JST kwota dochodów i przychodów oraz kwota wydatków i rozchodów jest niższa niż 100 mln zł. 

Krajowa Rada RIO wskazała jednak na lukę w przepisach, które nie określają momentu kiedy należy zatrudnić audytora wewnętrznego w samorządzie. Chodzi o sytuacje, gdy w uchwalonym budżecie ustawowe progi nie były przekroczone, a do przekroczenia doszło dopiero w trakcie roku budżetowego – w różnym czasie, w niektórych jednostkach w ostatnim kwartale roku.
by uniknąć wątpliwości, w którym momencie należy spełnić wymóg prowadzenia audytu KRRIO zaproponowała zmianę art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i uzależnienie prowadzenia audytu od wykonanych wielkości budżetowych z kolejnych następujących po sobie dwóch lat budżetowych.

Zgodnie z postulatem KRRIO w sytuacji gdy w jednostce w kolejnych dwóch latach kwota wykonanych dochodów i przychodów lub kwota wykonanych wydatków i rozchodów przekroczy 65 mln zł, z dniem 1 kwietnia kolejnego roku budżetowego powstanie obowiązek prowadzenia audytu (zatrudnienia audytora). 

Zdaniem KRRIO rozwiązanie to pozwoli kierownikowi jednostki na podjęcie odpowiednich działań i terminowe rozpoczęcie prowadzenia audytu w jednostce.

Jednocześnie KRRIO zaproponowała podniesienie ze 100 mln zł do 160 mln zł progu, po przekroczeniu którego wójt lub burmistrz będzie mógł zlecić prowadzenie audytu usługodawcy zewnętrznemu niezatrudnionemu w urzędzie.

Źródło: Samorząd PAP

Podniesienie kompetencji cyfrowych

Ministerstwo Cyfryzacji i Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiły pięć nowych konkursów na dofinansowanie szkoleń, które mają podnieść kompetencje cyfrowe Polaków. Programy te, współfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy, przewidują wsparcie o łącznej wartości blisko 400 mln zł.

W ramach najnowszych działań Ministerstwo Cyfryzacji i Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłaszają pięć nowych konkursów na dofinansowanie szkoleń.

Szkolenia, które będą dofinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy będą skierowane do następujących grup:

1. Osoby wykluczone cyfrowo – Program szkoleń skierowany będzie do obywateli, którzy mają małe lub żadne umiejętności cyfrowe. Uczestnicy tych zajęć będą mogli znacząco zwiększyć swoje kompetencje w zakresie obsługi komputera i efektywnego korzystania z internetu.

Budżet: 93 775 142,18 zł

2. Nauczyciele wychowania przedszkolnego – Celem projektu jest stworzenie szkoleń, które umożliwią nauczycielom przedszkoli lepsze wykorzystanie technologii cyfrowych podczas pracy z dziećmi. Szkolenia będą skupiać się na praktycznych narzędziach i strategiach, które pomogą pedagogom w tworzeniu angażujących zajęć, rozwijających umiejętności dzieci w zakresie korzystania z technologii.

Budżet: 112 871 449,23

3. Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych – Celem projektu jest zapewnienie nauczycielom profesjonalnych szkoleń, które umożliwią im skuteczne wykorzystanie technologii cyfrowych w procesie nauczania. Szkolenia te obejmują również przekazywanie wiedzy na temat bezpieczeństwa w sieci i radzenia sobie z zagrożeniami cyfrowymi. Dzięki temu programowi nauczyciele  lepiej  przygotują uczniów do życia w erze cyfrowej.

Budżet: 25 517 822,39

4. Obywatele – Celem programu jest nauczenie uczestników korzystania z usług internetowych, załatwiania spraw urzędowych online, obsługi komputera oraz bezpiecznego korzystania z internetu. Podczas szkoleń uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności, które pomogą im sprawnie poruszać się w wirtualnym świecie oraz zwiększą ich kompetencje w obszarze nowoczesnych technologii.

Budżet: 95 635 234,19 

5. Urzędnicy – W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla urzędników, aby podnieść jakość  obsługi obywateli, usprawnić codzienne obowiązki oraz zwiększyć efektywność pracy za pomocą nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Oferta dostosowana jest do różnych potrzeb uczestników, zapewniając kompleksowe wsparcie w rozwoju zawodowym urzędników.

Budżet: 62 721 768,77

Każdy z tych programów został stworzony, aby odpowiadać na specyficzne potrzeby edukacyjne i umiejętnościowe różnych grup odbiorców. Nabór trwa od 28.06.2024 r. do 14.08.2024 r.

Źródło: www.gov.pl

Wsparcie usług społecznych w regionie – ZIT

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.33 Wsparcie usług społecznych w regionie – ZIT (typ A, B, C, D, E), Fundusze Europejskie dla Małopolski.

Kto może składać wnioski?
W ramach naboru dofinansowane będą mogły być wyłącznie projekty znajdujące się na liście projektów ujętej w strategii ZIT lub liście projektów wynikającej z porozumienia terytorialnego. Warunkiem ubiegania się o środki FEM 2021-2027 na projekty ujęte na liście projektów będzie pozytywne zaopiniowanie strategii terytorialnej przez IŻ.

W ramach konkursu przewidziano w szczególności realizację usług wsparcia obejmujących:

W typie A. Usługi w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz/lub kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą.
W typie B. Tworzenie nowych oraz rozwój już istniejących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
W typie C Usługi zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji, w zakresie zapewnienia opieki osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym ze względu na wiek lub usługi w zakresie wsparcia opiekunów nieformalnych.
W typie D Usługi w zakresie rozwoju mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego.
W typie E Usługi w zakresie interwencji kryzysowej.

Nabór wniosków trwa od 20.06.2024r do 31.10.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top