Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

Nabór w zakresie wyboru projektów w sposób konkurencyjny nr FELU.04.01-IZ.00-001/23 w ramach Działania 4.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach (typ projektu 1, 2), Priorytetu IV Efektywne wykorzystanie energii programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Beneficjenci:

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają Jednostki Samorządu Terytorialnego lub ich związki,
 • Podmioty prowadzące działalność oświatową lub ich organy prowadzące,
 • Podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, z wyłączeniem szkolnictwa wyższego,
 • Instytucje kultury,
 • Szpitale i inne podmioty prowadzące działalność leczniczą, z wyłączeniem szpitali zarządzanych przez administrację centralną/jednostki organizacyjne,
 • Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną,
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • Podmioty Ekonomii Społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

 • Typ projektu 1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej / chłodniczej, a także instalacją systemów zarządzania energią oraz promowaniem energooszczędności.
 • Typ projektu 2 Przebudowa/wymiana nieefektywnych źródeł ciepła opartych o paliwa stałe, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na niskoemisyjnych źródłach energii/OZE wraz z przyłączami budynków do sieci gazowej i miejskiej sieci ciepłowniczej połączona z termomodernizacją budynków z wyłączeniem inwestycji w budownictwie jednorodzinnym.

Nabór wniosków trwa od 05.06.2023r do 03.07.2023r.

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach/

Scroll to Top