Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego BydOF-IP

Nabór wniosków w ramach Działania 6.5 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego BydOF-IP, Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Nabór skierowany jest wyłącznie do projektów zamieszczonych na liście podstawowej projektów strategii ZIT BydOF.W naborze wsparcie uzyskają projekty dotyczące następującego przedsięwzięcia: inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe lub ustawiczne (z wyłączeniem specjalnych):budowa, przebudowa, remont, wyposażenie obiektów ukierunkowane m.in. na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy.Wsparcie w zakresie podstawowej bazy dydaktycznej, niezwiązanej z nauczaniem praktycznym lub zawodowym, nie będzie możliwe.Szkoły specjalne* i inne placówki, które prowadzą do segregacji lub utrzymania segregacji jakiejkolwiek grupy defaworyzowanej i/lub zagrożonej wykluczeniem społecznym nie będą wspierane w zakresie infrastruktury i wyposażenia.Budowa nowych obiektów jest możliwa jedynie gdy Wnioskodawca uzasadni brak możliwości wykorzystania, zgodnie z przeznaczeniem opisanym w projekcie, obiektów na danym obszarze.

Typy wnioskodawców:

  • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
  • Osoby fizyczne,
  • Osoby prawne,
  • Organizacje pozarządowe,
  • Przedsiębiorstwa,

będące organami prowadzącymi szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe bądź ustawiczne.

Nabór wniosków trwa do 29.05.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top