Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego

Nabór nr FELU.07.09-IZ.00-002/23 w ramach Działania 7.9 Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego (typ projektu 1a-c,2a-c,3,4,5,6,7,8) Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Typy projektów:

 1. Wsparcie obiektów zabytkowych, zespołów tych zabytków wraz z ich otoczeniem do pełnienia funkcji związanych z kulturą poprzez prace konserwatorskie, restauratorskie, rewaloryzacyjne, renowacyjne, roboty budowlane oraz ich modernizację (z wyłączeniem rozbiórki).
 2. Przedsięwzięcia infrastrukturalne w sektorze kultury ukierunkowane na rozwijanie aktywności społecznej m.in. poprzez tworzenie /adaptację /dostosowanie budynków i przestrzeni do realizacji oferty kulturalnoedukacyjnej, rozwój innowacji społecznych.
 3. Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym możliwość zapewnienia niezbędnych warunków funkcjonowania instytucji i twórców kultury w sieci (wyłącznie jako element projektu).
 4. Projekty z zakresu ochrony dziedzictwa niematerialnego.
 5. Projekty dotyczące nowych produktów w dziedzinie kultury.
 6. Monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń.
 7. Rewaloryzacja i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków.
 8. Wsparcie dla fundacji kulturalnych, agencji i stowarzyszeń, które mobilizują nowych odbiorców za pomocą narzędzi i usług cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem ułatwiania integracji osób znajdujących się w trudniejszej sytuacji.

Wnioskodawcy:

 • Jednostki samorządu terytorialnego,
 • Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
 • Partnerstwa publiczno – prywatne,
 • Instytucje kultury,
 • Lasy Państwowe parki narodowe i krajobrazowe,
 • Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • Kościoły i związki wyznaniowe,
 • Osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • Niepubliczne instytucje kultury,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Podmioty ekonomii społecznej,
 • Spółdzielnie mieszkaniowe.

Nabór wniosków trwa od 02.11.2023r do 28.11.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top