Mazowsze dla straży pożarnych

W ramach Programów wsparcia Samorządu Województwa Mazowieckiego ogłoszono nabór wniosków do programu „Mazowsze dla straży pożarnych”.

Gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach zadań:

  1. Mazowieckie strażnice OSP – Celem zadania jest wsparcie gmin w realizacji ich zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w zakresie remontów lub modernizacji strażnic jednostek OSP.

Wnioski można składać do 10 listopada 2023 r. Zadanie będzie realizowane w 2024 r.

Wniosek można złożyć wyłącznie na remont albo modernizację części bojowej strażnicy tylko jednej jednostki OSP z terenu gminy.

Na udzielenie pomocy gminom w ramach tego zadania Samorząd Województwa Mazowieckiego zabezpieczył środki w wysokości 9 000 000 zł.  

  1. Zadanie OSP – 2024 – Celem programu jest wsparcie gmin w realizacji ich zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, mających na celu doposażenie jednostek OSP w nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, specjalistyczny sprzęt ratowniczy i łączności, środki ochrony osobistej strażaka oraz wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie.

Wnioski można składać do 10 listopada 2023 r. Zadanie będzie realizowane w 2024 r.

Na udzielenie pomocy gminom Samorząd Województwa Mazowieckiego zabezpieczył środki w wysokości 19 200 000 zł.  

Wysokość wsparcia finansowego, ze środków Województwa Mazowieckiego będzie wynosić:

  • do 150 000 zł – w przypadku wniosku złożonego na nowy ciężki lub nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe,
  • do 100 000 zł – w przypadku wniosku złożonego na nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy,
  • do 40 000 zł – w przypadku wniosku dotyczącego dofinansowania zakupu nowego sprzętu specjalistycznego i/lub środków ochrony indywidualnej strażaka i/lub umundurowania, w tym umundurowania wyjściowego i/lub środków łączności i/lub wyposażenia niezbędnego do utrzymania umundurowania bojowego (bez względu na liczbę wskazanych jednostek OSP). 

Maksymalne dofinansowanie ze środków województwa nie może przekroczyć 50 % kosztów zakupu każdego rodzaju wyposażenia.

W pierwszej kolejności zostaną rozpatrzone wnioski dotyczące dofinansowania zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, zgodnie z kolejnością wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Po ustaleniu wysokości środków na dofinansowanie zakupu samochodów, pozostałe środki zostaną przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej gminom, które złożyły wnioski na dofinansowanie zakupu wyposażenia, zgodnie z kolejnością ich wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, aż do wyczerpania środków przewidzianych na realizację zadania „OSP–2024”.

źródło: https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/bezpieczenstwo/ochotnicza-straz-pozarna/

Scroll to Top