Zmiany w dwóch kluczowych programach finansujących inwestycje samorządowe

W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano informację na temat planowanych zmian w uchwałach ustanawiających Rządowy Program Odbudowy Zabytków oraz Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W obu przypadkach zaproponowane zmiany polegają na przekazaniu dotychczasowych zadań i kompetencji Prezesa Rady Ministrów w ramach wymienionych programów ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Dotychczas to do premiera należało m.in. ogłaszanie naborów wniosków w ramach wymienionych programów oraz m.in. powoływanie komisji oceniającej wnioski i sporządzającej listę inwestycji rekomendowanych do objęcia wsparciem.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. Dofinansowanie z programu udzielane jest na wniosek składany do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Wnioski o dofinansowanie składane są poprzez specjalną aplikację BGK. 

Dotychczas podjęto decyzję o uruchomieniu łącznie dziewięciu edycji programu. W wyniku rozstrzygnięcia wszystkich edycji, dofinansowaniem objęto łącznie ponad 19,5 tys. inwestycji na terenie całego kraju, na ogólną kwotę dofinansowania w wysokości 99,2 mld zł.

Z kolei celem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków jest odbudowa blasku zabytków w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK samorządom, a za ich pośrednictwem również innym podmiotom zobowiązanym do opieki nad zabytkami. Samorządy mogą przeznaczyć środki programu m.in. na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami.

Warunkiem uzyskania wsparcia było zgłoszenie do programu obiektów posiadających wpis do ewidencji lub rejestru zabytków, które należą do samorządu lub jednostki jemu podległej. 

Dotychczas odbyły się dwa nabory, w ramach których przyznano wsparcie dla ponad 8 tys. wniosków na łączną kwotę przekraczającą 4,3 mld zł. 

Źródło: Samorząd PAP

Scroll to Top