Aktywne i zdrowe starzenie się – nabór wniosków

Ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.5 FEP Aktywne i zdrowe starzenie się FEPM.05.05-IZ.00-001/24. Wnioski można składać od 21.06.2024 do 31.07.2024 r.

Do naboru, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić, w szczególności: 

 1. Administracja publiczna; 
 2. Instytucje nauki i edukacji; 
 3. Instytucje ochrony zdrowia; 
 4. Instytucje wspierające biznes; 
 5. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe; 
 6. Partnerzy społeczni; 
 7. Przedsiębiorstwa; 
 8. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne;
 9. Służby publiczne.

Wsparcie można otrzymać na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy dostosowane do potrzeb konkretnego pracodawcy i jego pracowników poprzez realizację wyłącznie projektów obejmujących wdrożenie kompleksowych działań przyczyniających się do eliminacji czynników ryzyka dla zdrowia występujących w miejscu pracy.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi 90%:

 1. współfinansowanie ze środków EFS+ – 85%;
 2. krajowy wkład publiczny (budżet państwa) – 5%.

Wkład własny wynosi 10 % wartości projektu.

źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/55-aktywne-i-zdrowe-starzenie-sie/

Scroll to Top