Integracja społeczna osób najbardziej potrzebujących wsparcia

Ogłoszono nabór projektów nr FELU.08.09-IZ.00-001/24 w ramach Działania 8.9 Integracja społeczna osób najbardziej potrzebujących wsparcia Priorytetu VIII Zwiększanie spójności społecznej programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Wnioski można składać  od 27.06.2024 do 27.08.2024 r.

Wnioskodawcą uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest:
a) jednostka samorządu terytorialnego i/lub jednostka organizacyjna działająca w imieniu tej jednostki;
albo
b) związek lub porozumienie lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
albo
c) podmiot świadczący usługi społeczne;
albo
d) podmiot wymieniony w art. 3 ust 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U z 2023 r. poz. 571)  statutowo działający w obszarze pomocy i integracji społecznej;
albo
e) instytucja pomocy i integracji społecznej;
albo
f) podmiot ekonomii społecznej.

W ramach postępowania wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie następujące typy projektów określone w SZOP w ramach Działania 8.9 Integracja społeczna osób najbardziej potrzebujących wsparcia:
Typ 1: Aktywizacja społeczna osób najbardziej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych.
Typ 2: Rozwój usług dla osób w kryzysie bezdomności oraz zagrożonych bezdomnością lub wykluczeniem mieszkaniowym.
Typ 3: Wsparcie działań na rzecz integracji społeczności zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym realizacja działań na rzecz rozwoju lokalnego.

Maksymalne współfinansowanie ze środków EFS+ (85% wartości projektów) wynosi 14 816 345,65 PLN. Wnioskodawca wnosi wkład własny w wysokości co najmniej 5% wartości projektu.

źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/89-integracja-spoleczna-osob-najbardziej-potrzebujacych-wsparcia/

Scroll to Top