Kompleksowe projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 

Nabór nr FEKP.02.13-IZ.00-127/24 w ramach: Działania: 2.13 Gospodarka odpadami, Schemat: Kompleksowe projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza.

W naborze wsparcie uzyskają projekty dotyczące przynajmniej jednego z następujących przedsięwzięć: 

  1. Kompleksowe projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w tym budowa, rozbudowa instalacji przygotowania odpadów komunalnych do procesów recyklingu, materiałowego, recyklingu organicznego (bioodpadów), instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania (w tym sortowania) odpadów komunalnych w celu uzyskania jednolitych frakcji odpadów, które będą kierowane do dalszych procesów zagospodarowania odpadów, w szczególności recyklingu, lub do wykorzystania w procesach produkcyjnych. Wartość kosztów kwalifikowalnych nie większa niż 12 mln zł.
  2. Budowa, rozbudowa instalacji recyklingu odpadów pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych, w tym ulegających biodegradacji w procesach kompostowania lub fermentacji.  Wartość kosztów kwalifikowalnych nie większa niż 8 mln zł.
  3. Działania edukacyjne i informacyjne w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym stanowiące element projektów inwestycyjnych wymienionych w punktach 1 i 2.

Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę oraz partnera należących do jednej z poniższych grup:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
  • partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Nabór wniosków trwa do 29.07.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top