Zasady sporządzania planu ogólnego gminy – projekt rozporządzenia

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy. Plan ogólny ma być jednym z najważniejszych dokumentów umożliwiających każdej gminie planowanie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju i zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z nową ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan ogólny ma być uchwalany obligatoryjnie dla całej gminy w randze aktu prawa miejscowego. Gminy będą miały na to czas do 1 stycznia 2026 r. Plan ogólny zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

W projekcie rozporządzenia określono nie tylko zasady przygotowania projektu planu ogólnego, ale także uregulowano charakterystykę stref planistycznych, w tym ich profil funkcjonalny oraz wartość wskaźnika minimalnej powierzchni biologicznie czynnej. 

Określono także sposób obliczania zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową oraz chłonność terenów niezabudowanych oraz sposób tworzenia gminnego katalogu stref planistycznych.

Rozporządzenie reguluje też zasady stosowania oznaczeń, nazewnictwa i standardów oraz sposób prezentacji graficznej danych przestrzennych, a także dokumentowania prac planistycznych w zakresie planu ogólnego oraz wydawania wypisów i wyrysów z planu ogólnego.

24 sierpnia w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. To największa reforma w tej dziedzinie od 2003 roku. Większość przepisów wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Ustawa wprowadza nowe dokumenty i narzędzia w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: plan ogólny, sporządzany obligatoryjnie dla całej gminy oraz zintegrowany plan inwestycyjny, będący szczególnym rodzajem planu miejscowego. Oprócz tego ustawa wprowadza Rejestr Urbanistyczny. Ponadto nowelizacja wyodrębnia nowy rozdział w ustawie, poświęcony w całości partycypacji społecznej w procesie planistycznym.

Treść projektu rozporządzenia pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12376658

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/prawo/mrit-okreslilo-zasady-sporzadzania-planu-ogolnego-gminy-projekt

Scroll to Top