Wzór wniosku o dodatek dla sołtysów

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o przyznanie świadczenia dla sołtysów. Od 1 lipca można składać dokumenty.

Zgodnie z opublikowanym wzorem, osoby wnioskujące o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, muszą podać swoje dane osobowe oraz wskazać sposób wypłaty środków. Niezbędne jest też dołączenie do wniosku załączników wskazanych w rozporządzeniu.

Według rozporządzenia, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla sołectwa, w którym sołtys pełnił funkcję, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji. Konieczne jest też złożenie przez wnioskodawcę oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

W przypadku, kiedy wójt, burmistrz lub prezydent miasta odmówi wydania takiego zaświadczenia, do wniosku należy dołączyć postanowienie o odmowie oraz pisemne oświadczenia złożone przez co najmniej pięć osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Wypłacany jest na wniosek osobom, które osiągnęły 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn i pełniły funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej 8 lat.

Wnioski będzie obsługiwać oddział regionalny lub placówka terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwe ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Decyzja w sprawie wypłaty świadczenia powinna zostać wydana w ciągu 60 dni.

Źródło: Samorząd PAP

Scroll to Top