Wygrana rodzina – przedłużony nabór

Do 19 kwietnia został przedłużony nabór w programie „Wygrana rodzina”. Gminy, w partnerstwie z organizacjami społecznymi, mogą pozyskać do 3 mln zł na działania z obszaru pomocy społecznej.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało o przedłużeniu terminu składania wniosków w programie  „Wygrana rodzina”, który jest finansowany z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego. Chodzi o dofinansowanie projektów, które będą obejmowały wsparciem rodziny dotknięte problemem dziedziczenia biedy.

Program kierowany jest głównie do gmin, na terenie których znajdują się terytoria zdegradowane społecznie, np. części miast, gdzie stopa biedy jest znacząco wyższa niż średnia dla danego obszaru oraz występują tam problemy związane z brakiem aktywności na rynku pracy, bezradność życiowa, uzależnienia, czy problemy opiekuńczo-wychowawcze.

Jak wskazano w regulaminie, maksymalny poziom dofinansowania to 3 mln. zł. Wkład własny nie jest wymagany.

Warunkiem udziału w konkursie jest realizowanie projektu w partnerstwie dwóch, a maksymalnie czterech podmiotów. W projekcie, jako partner wiodący, musi wziąć udział gmina lub jej jednostka organizacyjna, w której kompetencjach leży świadczenie usług z zakresu pomocy społecznej na obszarze realizacji projektu. Partnerem powinna być organizacja pozarządowa, która posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w działalności na rzecz dzieci i młodzieży w obszarze włączenia społecznego lub wyrównywania szans.

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/dofinansowanie/sa-dodatkowe-dwa-tygodnie-na-wnioskowanie-w-programie-wygrana-rodzina

Scroll to Top