GIOŚ przypomina gminom o nowym obowiązku sprawozdawczym

Do końca kwietnia 2024 roku wójt, burmistrz lub prezydent miasta musi przekazać do WIOŚ i do właściwego dyrektora RZGW, sprawozdanie dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi za poprzedni rok kalendarzowy – przypomina GIOŚ.

W opublikowanym komunikacie Główny Inspektor Ochrony Środowiska poinformował, że znowelizowana w lipcu 2022 r. ustawa Prawo wodne nałożyła na gminy nowy obowiązek sprawozdawczy w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi.   

Zgodnie z przepisami sprawozdanie powinno zawierać m.in. informacje o liczbie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy oraz liczbie właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe oraz liczbie osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której znajduje się dany zbiornik bezodpływowy lub dana przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W sprawozdaniu powinny się znaleźć także informacje o liczbie zawartych umów na odbiór nieczystości z szamb oraz o częstotliwości ich opróżniania. 

Pierwsze sprawozdanie za rok 2023 należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2024 r. do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich.

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/srodowisko/gios-przypomina-gminom-o-nowym-obowiazku-sprawozdawczym

Scroll to Top