Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu

Nabór w Programie Interreg Polska – Saksonia 2021-2027 na projekty w priorytecie I Pogranicze przyjazne środowisku – przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, w celu szczegółowym 1.1 Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego.

Beneficjentami programu mogą być:        

  • jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla,
  • jednostki administracji publicznej,
  • stowarzyszenia,
  • organizacje pozarządowe,
  • inne podmioty o charakterze niekomercyjnym, które posiadają osobowość prawną. 

W programie obowiązuje zasada partnerstwa, tzn. w projektach musi uczestniczyć co najmniej jeden partner z Polski i jeden z Saksonii.

Typy przykładowych działań:

  1. Analizy, strategie, programy, plany w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu oraz wypracowywanie wspólnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu i promocja tych działań;
  2. Określenie głównych przeszkód w zakresie transgranicznego zarządzania kryzysowego i określenie sposobów rozwiązania tych problemów;
  3. Opracowanie systemu współpracy służb ratowniczych w zakresie ostrzegania, monitorowania i reagowania w sytuacjach kryzysowych, w tym działania pilotażowe;
  4. Szkolenia, wymiana doświadczeń pomiędzy służbami ratunkowymi oraz wspólne ćwiczenia w zakresie transgranicznych akcji / działań ratowniczych – jako działania uzupełniające w stosunku do pozostałych typów działań.

Nabór wniosków trwa do 31.01.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top