FENIKS – Woda do spożycia – nabór wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, priorytetu FENX. 02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR, działania FENX. 02.05 Woda do spożycia.  Wnioski można składać do 31.01.2024 r.

Uprawnionymi do składania wniosków są:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
  • przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne (w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

Dofinansowanie może zostać przyznane projektom, które polegać będą na budowie i modernizacji infrastruktury niezbędnej do ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody, w tym m.in. działania związane z ograniczaniem strat wody, jej odzyskiem, ponownym użyciem, zarządzaniem oraz zapewnieniem właściwego bezpieczeństwa dostarczania wody, mające na celu zagwarantowanie dostępu ludzi do odpowiedniej ilości i jakości wody do spożycia.

Wsparcie przeznaczone jest dla inwestycji dotyczących zaopatrzenia w wodę gmin o liczbie ludności wynoszącej co najmniej 15 tys. mieszkańców, przy czym rozbudowa infrastruktury (budowa stacji uzdatniania wody, ujęć wody, sieci wodociągowych) będzie dozwolona jedynie w sytuacji, gdy inwestycja dotyczy zaopatrzenia w wodę aglomeracji, ujętej w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, zgodnej z Dyrektywą 91/271/EWG dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych (lub taka zgodność zostanie uzyskana w wyniku zakończenia realizowanych już przez beneficjenta projektów).

W przypadku realizacji inwestycji na obszarze więcej niż jednej gminy, warunek dotyczący minimalnej wielkości gminy uznaje się za spełniony, jeśli spełnia go co najmniej jedna gmina, której dotyczy inwestycja, przy czym budowana lub modernizowana infrastruktura w każdym przypadku musi służyć gminie o liczbie ludności wynoszącej co najmniej 15 tys. mieszkańców. W przypadku zadań dotyczących sieci wodociągowych na terenach gmin mniejszych dopuszcza się budowę/modernizację jedynie sieci magistralnych. Warunek wskazujący, że zadania dotyczące rozbudowy infrastruktury muszą dotyczyć zaopatrzenia w wodę aglomeracji zgodnych z Dyrektywą 91/271/EWG, musi spełniać każda z gmin objętych projektem.

Poziom współfinansowania projektu ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 70% wartości wydatków kwalifikowalnych.

źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/25-woda-do-spozycia/

Scroll to Top