Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług

Nabór w Programie Interreg Polska – Saksonia 2021-2027 na projekty w priorytecie II Pogranicze otwarte na edukację, kulturę i turystykę, w celu szczegółowym 2.1 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online.

Beneficjentami programu mogą być:        

 • jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla,
 • jednostki administracji publicznej,
 • stowarzyszenia,
 • organizacje pozarządowe,
 • inne podmioty o charakterze niekomercyjnym, które posiadają osobowość prawną. 

W programie obowiązuje zasada partnerstwa, tzn. w projektach musi uczestniczyć co najmniej jeden partner z Polski i jeden z Saksonii.

Typy przykładowych działań:

 1. Współpraca między placówkami edukacyjnymi przy tworzeniu programów rozwoju edukacji. 
 2. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian strukturalnych, lepsze dopasowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy obszaru wsparcia oraz lepsze wykorzystanie dorobku instytucji naukowych w praktyce. Takie projekty mogą być realizowane przez instytucje edukacyjne i naukowe (np. szkoły, szkoły zawodowe, szkoły wyższe), przedsiębiorstwa z obszaru wsparcia, organizacje otoczenia biznesu oraz inne podmioty rynku pracy. Instytucje te mogą być również odbiorcą/bezpośrednim beneficjentem takich działań projektowych. Projekty kształcenia i doskonalenia zawodowego.
 3. Współpraca w zakresie transgranicznego rozwoju wykwalifikowanych pracowników, w tym współpraca między instytucjami rynku pracy przy monitorowaniu zapotrzebowania na zawody deficytowe i nadwyżkowe, usuwanie przeszkód (administracyjnych, prawnych, społecznych) w mobilności pracowników na transgranicznym rynku pracy (np. identyfikacja potrzeb w zakresie pracowników wykwalifikowanych oraz przeszkód w mobilności, opracowywanie wspólnych rozwiązań, analiz i strategii rozwoju w tym zakresie).
 4. Wykorzystanie technologii cyfrowych w edukacji i na rynku pracy.
 5. Działania, które pogłębiają dotychczasową współpracę transgraniczną podmiotów z obszaru wsparcia w zakresie kształcenia i uczenia się przez całe życie.
 6. Transgraniczne projekty edukacyjne, które wspierają rozwój przedsiębiorczości i proinnowacyjne postawy oraz rozwój zielonej gospodarki, m.in. z wykorzystaniem szans i możliwości, które wynikają ze zmian strukturalnych.
 7. Budowa kapitału ludzkiego i podnoszenie poziomu wiedzy, szczególnie w zakresie poszanowania środowiska naturalnego i kompetencji cyfrowych.

Nabór wniosków trwa do 31.01.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top