Infrastruktura domów kultury – nabór wniosków

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór do Programu MKiDN “Infrastruktura domów kultury” na rok 2024. Celem programu jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

Wnioski mogą składać:

1. Domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury (poza instytucjami współprowadzonymi przez MKiDN oraz JST).
2. Biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.
3. Jednostki samorządu terytorialnego (JST)  – wyłącznie jako organy prowadzące dla podmiotów, o których mowa w poprzednich punktach.

Wsparcie można otrzymać na:

1. Roboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia
edukacji kulturalnej.
2. Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej.
3. Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności oraz analizy oddziaływania na środowisko.

Zadania powinny być:
– zgodne z planem rozwoju danego podmiotu,
– przyczyniać się do zwiększenia jego potencjału edukacyjno-animacyjnego i poprawy stanu infrastruktury kultury,
– zwiększać dostęp do oferty kulturalnej i podnosić jej atrakcyjność,
– przyczyniać się do wdrażania nowoczesnych technologii,
– wzmacniać działalność o charakterze ponadregionalnym.

Program dopuszcza również finansowanie zadań interwencyjnych (np. związanych z koniecznością zakończenia wieloletnich inwestycji, likwidacją skutków zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych).

Wnioski można składać do 30 listopada 2023 r.

źródło: https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-domow-kultury-2024

Scroll to Top