Korytarze ekologiczne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków do działania 2.3 Bioróżnorodność programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027: Typ projektów: I. Korytarze ekologiczne Numer naboru: FEPW.02.03-IW.01-002/23.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na projekty z zakresu czynnej ochrony przyrody, zgodne z Priorytetowymi Ramami Działań (PAF) dla sieci Natura 2000 w Polsce na lata 2021–2027, mające na celu udrażnianie i przywracanie ciągłości korytarzy ekologicznych o znaczeniu ponadregionalnym, w tym:

 • likwidowanie barier i sztucznych ograniczeń,
 • budowa przepławek (dodatkowo przewiduje się realizację zadań zmierzających
  do przywrócenia/ polepszenia reżimu hydrologicznego i zwiększenia zdolności retencyjnych), z uwzględnieniem systemu monitoringu prawidłowego funkcjonowania przepławek,
 • budowa przejść dla zwierząt,
 • łączenie rozdrobnionych kompleksów leśnych w zwarte i ciągłe struktury krajobrazu,
 • inne działania zapewnianiające możliwości migracji osobników gatunków chronionych między cennymi przyrodniczo obszarami z wykorzystaniem rozwiązań ekosystemowych.

Dofinansowanie mogą otrzymać następujące podmioty:

 • jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe,
 • jednostki organizacyjne PGW Wody Polskie,
 • parki narodowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Realizacja projektu musi odbywać się na obszarze Makroregionu Polski Wschodniej:

Makroregion Polski Wschodniej to obszar województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz regionalna część mazowieckiego (tj. powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński, makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski, m. Ostrołęka, białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, m. Radom, gostyniński, płocki, sierpecki, m. Płock, garwoliński, siedlecki, łosicki, sokołowski, węgrowski, m. Siedlce, grójecki, sochaczewski, żyrardowski).

Nabór wniosków trwa od 06.11.2023 do 31.01.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top