Wsparcie usług społecznych w regionie – ZIT

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.33 Wsparcie usług społecznych w regionie – ZIT (typ A, B, C, D, E), Fundusze Europejskie dla Małopolski.

Kto może składać wnioski?
W ramach naboru dofinansowane będą mogły być wyłącznie projekty znajdujące się na liście projektów ujętej w strategii ZIT lub liście projektów wynikającej z porozumienia terytorialnego. Warunkiem ubiegania się o środki FEM 2021-2027 na projekty ujęte na liście projektów będzie pozytywne zaopiniowanie strategii terytorialnej przez IŻ.

W ramach konkursu przewidziano w szczególności realizację usług wsparcia obejmujących:

W typie A. Usługi w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz/lub kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą.
W typie B. Tworzenie nowych oraz rozwój już istniejących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
W typie C Usługi zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji, w zakresie zapewnienia opieki osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym ze względu na wiek lub usługi w zakresie wsparcia opiekunów nieformalnych.
W typie D Usługi w zakresie rozwoju mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego.
W typie E Usługi w zakresie interwencji kryzysowej.

Nabór wniosków trwa od 20.06.2024r do 31.10.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top