Wsparcie rozwoju turystyki ZiTy regionalne

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłosiła nabór Nr FEKP.05.04-IZ.00-057/23 w ramach Działania: 5.4 Wsparcie rozwoju turystyki ZiTy regionalne.

Nabór skierowany jest wyłącznie do projektów znajdujących się na liście podstawowej Strategii Terytorialnych ZITów regionalnych.

W naborze wsparcie uzyskają projekty dotyczące przynajmniej jednego z następujących przedsięwzięć:

 • budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu (np. zagospodarowanie turystyczne otoczenia zbiorników i cieków wodnych), w tym budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury poprawiającej dostępność obiektów i atrakcji turystycznych oraz zagospodarowanie ich bezpośredniego otoczenia (m.in. parkingi, ciągi komunikacyjne, infrastruktura dla osób z niepełnosprawnościami, zielona infrastruktura),
 • adaptacja obiektów do pełnienia funkcji turystycznych,
 • tworzenie, rozwój, udostępnianie oraz promocja parków kulturowych i szlaków kulturowych,
 • tworzenie lub rozszerzanie istniejących tras i szlaków turystycznych różnych rodzajów (np. piesze, wodne, rowerowe),
 • budowanie marek lokalnych i promowanie produktów lokalnych,
 • budowa i rozbudowa ścieżek rowerowych, w tym wsparcie infrastruktury towarzyszącej.

Wnioskodawca może wybrać więcej niż jeden typ projektu.

Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez wnioskodawcę oraz partnerów należących do jednej z poniższych grup:

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego;
 • Administracja rządowa;
 • Organizacje pozarządowe;
 • Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS;
 • MŚP;
 • Instytucje kultury;
 • Niepubliczne instytucje kultury;
 • Kościoły i związki wyznaniowe;
 • Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego;
 • Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego;
 • Podmioty ekonomii społecznej;
 • Pozarządowe organizacje turystyczne;
 • Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe;
 • Rządowe organizacje turystyczne.

Nabór wniosków trwa do 04.04.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top