Środki na rozwój miast średnich oraz badania naukowe

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak i ambasador Szwajcarii w Polsce Fabrice Filliez podpisali dwie umowy w ramach drugiej edycji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Dzięki nim uruchomiony zostanie Program Rozwoju Miast oraz Program Badania Naukowe i Innowacje. Pierwszy przyczyni się do wzmocnienia rozwoju społeczno-gospodarczego miast średniej wielkości, a drugi do intensyfikacji współpracy badawczej między ośrodkami naukowymi i przedsiębiorstwami w Polsce i Szwajcarii.

W ramach drugiej edycji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Polska otrzyma ponad 1,3 mld zł ( 313,7 mln franków szwajcarskich) na realizację dwóch  programów: 

1. Program Rozwoju Miast, na który przeznaczono większość wkładu Szwajcarii, bo aż 278,7 mln franków szwajcarskich (dodatkowo 49,182 franków szwajcarskich wkładu Polski, czyli w sumie 327,882 mln franków szwajcarskich). Dzięki tym środkom miasta średnie będą mogły realizować projekty, które przyczynią się do zmniejszenia bezrobocia, wzrostu bezpieczeństwa publicznego, a także inwestycje, m. in. w takich obszarach jak:

  • efektywność energetyczna,
  • transport publiczny,
  • gospodarka wodno-ściekowa,
  • gospodarka odpadami,
  • ochrona środowiska,
  • ochrona zdrowia,
  • kształcenie zawodowe,
  • bezpieczeństwo,
  • integracja społeczna.

2. Program Badania Naukowe i Innowacje o łącznym budżecie 41,176 mln franków szwajcarskich (w tym 35 mln franków szwajcarskich wkładu Szwajcarii oraz dodatkowo 6,176 mln franków szwajcarskich wkładu krajowego). Program wzmocni relacje polskich środowisk badawczych i innowacyjnych z wiodącymi podmiotami B+R w Szwajcarii. Jego celem jest poprawa jakości badań stosowanych w Polsce poprzez wzmocnienie współpracy naukowo-badawczej pomiędzy naszym krajem i Szwajcarią. Ośrodki badawcze będą też mogły ubiegać się o dofinansowanie umiędzynarodowienia badań podstawowych, gdzie przewidziana jest współpraca multilateralna. W planowanym naborze na wielostronne wspólne projekty badawcze będą mogły wziąć udział podmioty z Polski, Bułgarii, Chorwacji, Rumunii, Węgier, które będą tworzyć partnerstwa z podmiotami szwajcarskimi.

Planuje się, że pierwsze nabory z obu programów ruszą w IV kwartale 2023 r. oraz I półroczu 2024 r.

źródło: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/polska-otrzyma-ponad-13-mld-zl-na-rozwoj-miast-srednich-oraz-badania-naukowe

Scroll to Top