Wsparcie rozwoju turystyki BydOF-IP

Nabór Nr FEKP.05.03-IP.02-008/23 w ramach Działania: 5.3 Wsparcie rozwoju turystyki BydOF-IP Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie w postępowaniu to:
-budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu (np. zagospodarowanie turystyczne otoczenia zbiorników i cieków wodnych), w tym budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury poprawiającej dostępność obiektów i atrakcji turystycznych oraz zagospodarowanie ich bezpośredniego otoczenia (m.in. parkingi, ciągi komunikacyjne, infrastruktura dla osób z niepełnosprawnościami, zielona infrastruktura),
-adaptacja obiektów do pełnienia funkcji turystycznych,
-tworzenie, rozwój, udostępnianie oraz promocja parków kulturowych i szlaków kulturowych,
-tworzenie lub rozszerzanie istniejących tras i szlaków turystycznych różnych rodzajów (np. piesze, wodne, rowerowe),
-budowanie marek lokalnych i promowanie produktów lokalnych,
-budowa i rozbudowa ścieżek rowerowych, w tym wsparcie infrastruktury towarzyszącej.

Typy wnioskodawców, którzy są uprawnieni do ubiegania się o dofinansowanie projektów:
-Jednostki Samorządu Terytorialnego,
-Administracja rządowa,
-Organizacje pozarządowe, Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS,
-MŚP,
-Instytucje kultury,
-Niepubliczne instytucje kultury,
-Kościoły i związki wyznaniowe,
-Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
-Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
-Podmioty ekonomii społecznej,
-Pozarządowe organizacje turystyczne,
-Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe,
-Rządowe organizacje turystyczne.

Nabór wniosków trwa do 13.11.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top