Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła 27 czerwca br. nabór wniosków o wsparcie w ramach Programu “Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025. Edycja 2024.

Program „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025 to program resortowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który umożliwia realizacje wsparcia finansowego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej.

Podmioty uprawnione do uzyskania wsparcia będą mogły skorzystać z każdego z następujących instrumentów:

 • Instrument 1 – Wsparcie zatrudnienia.       
  W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w PS. 
 • Instrument 2 – Wsparcie PS w realizowaniu usług społecznych.
  W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie środków na pokrycie wydatków związanych z realizacją usług społecznych przez podmiot uprawniony, np. związanych z podnoszeniem kwalifikacji lub rozwijania kompetencji pracowników PS w zakresie usług społecznych.     
 • Instrument 3 – Wsparcie bieżące.     
  W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie środków na pokrycie niezbędnych stałych kosztów administracyjnych. O wsparcie bieżące można wnioskować jedynie łącznie ze wsparciem w ramach Instrumentu 1 i/lub 2.  
 • Instrument 4 – Wsparcie reintegracji.            
  W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na pokrycie kosztów reintegracji społecznej i zawodowej pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym.

O wsparcie w ramach programu mogą się ubiegać podmioty posiadające na dzień złożenia wniosku status PS tj. PES, które uzyskały od wojewody decyzję o nadaniu statusu PS w związku ze spełnianiem ustawowych wymogów  i widnieją w wykazie, o którym mowa w art. 19 ustawy o ekonomii społecznej, dostępnym na stronie: https://rjps.mpips.gov.pl/RJPS/RU/start.do?id_menu=59

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dysponuje w 2024 roku łączną kwotą 22 mln zł na wsparcie finansowe podmiotów uprawnionych do złożenia wniosków w ramach Programu (20 mln zł z Funduszu Pracy i 2 mln zł z Funduszu Solidarnościowego).

źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/rusza-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-warto-byc-przedsiebiorstwem-spolecznym-na-lata-2023-2025-edycja-2024

Scroll to Top