Usługi społeczne i zdrowotne

Nabór nr FELB.06.13-IZ.00-001/24 w ramach Działania 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne Priorytetu 6 Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

  1. Rozwój usług asystenckich wspierających aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową osób z niepełnosprawnościami.
  2. Rozwój (z zachowaniem zasady deinstytucjonalizacji) usług opiekuńczych,specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej w formach dziennych i całodobowych, w tym świadczonych w miejscu zamieszkania.
  3. Rozwój usług wspierających osoby starsze i osoby z niepełnosprawnością w szczególnie trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, które w przeciwnym wypadku nie miałyby w ogóle dostępu do takich usług w miejscu zamieszkania(kompleksowe wsparcie obejmujące usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne,rehabilitacyjne, asystenckie, wytchnieniowe, pomocy sąsiedzkiej, remontowe,gastronomiczne w miejscu zamieszkania, integrację seniorów ze społecznością lokalną jako gwarancja wydłużenie samodzielności i zwiększenie jakości funkcjonowania).
  4. Upowszechnianie transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób z ograniczoną mobilnością jako wsparcie uzupełniające w ramach projektu dotyczącego usług społecznych.
  5. Szkolenie kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej (typ realizowany tylko jako uzupełnienie innych).
  6. Wsparcie opiekunów faktycznych/nieformalnych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Beneficjenci:
– jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
– jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
– organizacje pozarządowe,
– przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małei średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
– osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
– instytucje rynku pracy,
– podmioty ekonomii społecznej,
– podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej),
– niepubliczne i publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
– organizacje społeczne i związki wyznaniowe.

Nabór wniosków trwa od 25.03.2024r do 05.05.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top