Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w ramach ZIT

Nabór wniosków nr FEWP.01.04-IZ.00-001/24 w ramach Działania 01.04 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w ramach ZIT. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące rozwoju i poprawy jakości i dostępności e-usług i e-zasobów publicznych, w tym e-kultury, z elementami wzmacniającymi bezpieczeństwo rozwoju e-usług i systemów informatycznych.

Elementem dodatkowym może być realizacja inwestycji w obszarze cyberbezpieczeństwa, to jest wzmacniania odporności systemów, zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty (w systemach informacyjnych JST, podmiotów publicznych podlegających JST).

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się następujące podmioty:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • uczelnie,
  • organizacje badawcze,
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
  • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
  • organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego,
  • organizacje pozarządowe,
  • instytucje sportu,
  • instytucje kultury.

Nabór wniosków trwa od 25.03.2024r do 28.06.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top