Gospodarka wodno-ściekowa

Nabór w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, w ramach Działania 2.5 Gospodarka wodno-ściekowa, typ projektu: Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, nr.FEMA.02.05-IP.01-025/24 dla regionu RMR i RWS.

W ramach porządkowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej przewiduje się wsparcie na:        

  • budowę, przebudowę, modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej wraz z oddzielną kanalizacją deszczową,        
  • działania polegające na zapobieganiu lub znacznemu ograniczaniu powstawania lub składowania osadów ściekowych i efektywnemu oraz zrównoważonemu ich zagospodarowaniu (określony limit w kryterium dostępu nr 5),        
  • działania związane z poprawą systemów zaopatrzenia, dystrybucji i magazynowania wody, w tym budowa nowych sieci wodociągowych, stacji ujęć i uzdatniania wody (określony limit w kryterium dostępu nr 5),         
  • działania informacyjno-edukacyjne z zakresu zagrożeń jakie niesie za sobą niewłaściwe postępowanie z nieczystościami i zrzutem ścieków w miejscach do tego nieprzeznaczonych (będzie to element uzupełniający projektu).

W ramach tej kategorii uprawnionymi wnioskodawcami są:         

  • jednostki samorządu terytorialnego (JST),         
  • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,        
  • przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne,        
  • spółki wodne,
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST.

Nabór trwa od 10.04.2024r do 20.05.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top