3 mln zł na aktywizację osób wykluczonych społecznie

Centra i kluby integracji społecznej oraz organizacje pozarządowe mogą do 20 kwietnia 2024 r. wnioskować o dofinansowanie działań na rzecz aktywizacji osób wykluczonych społecznie. W konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej można uzyskać dotacje od 20 do 120 tys. zł.

Ogłoszony przez ministerstwo pracy Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025 ma na celu przede wszystkim wzmocnienie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie. O uzyskanie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się podmioty zatrudnienia socjalnego (PZS), czyli centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej. Ponadto w Priorytecie 1 i 2 o dotację mogą ubiegać się również organizacje pozarządowe wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej. Łączny budżet programu w 2024 roku to 3 mln zł.

Program składa się z trzech priorytetów.
Priorytet 1 to „Usługi reintegracyjne”, czyli dostosowanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych.
Priorytet 2 to „Ścieżki reintegracji”, w którym chodzi o zwiększanie szans na zatrudnienie osób korzystających ze wsparcia PZS.
Z kolei Priorytet 3 „Wzmocnienie instytucjonalne PZS” polega na profesjonalizacji podmiotów zatrudnienia socjalnego przez umożliwianie współpracy i wymiany doświadczeń tych podmiotów oraz wspieranie rozwoju zawodowego ich pracowników.

Nabór ofert do konkursu na rok 2024 rozpoczął się 20 marca i potrwa do 20 kwietnia 2024 r. do godz. 16.00

źródło: https://www.prawo.pl/samorzad/dotacje-na-walke-z-wykluczeniem-spolecznym,114382.html

Scroll to Top