Tworzenie infrastruktury społecznej

Nabór w ramach Priorytetu V Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działania 5.5 Infrastruktura społeczna, nr FEMA.05.05-IP.01-042/24, Typ projektu: Tworzenie infrastruktury społecznej w ramach deinstytucjonalizacji usług i reintegracji społecznej.

Wsparciem będą objęte projekty:

– dla tworzenia i funkcjonowania infrastruktury powiązanej z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej ukierunkowanej na zwiększenie dostępności usług oferowanych przez podmioty reintegracyjne (Centra Integracji Społecznej (CIS) oraz Kluby Integracji Społecznej (KIS))

– których realizacja przyczyni się do rozwoju usług opieki środowiskowej, tj. tworzenia i rozwoju infrastruktury na potrzeby realizacji usług środowiskowych i dziennych np. dziennych domów pobytu, placówek wsparcia dziennego, środowiskowych domów samopomocy;        

– w zakresie tworzenia i funkcjonowania mieszkań wspomaganych i mieszkań treningowych.

W ramach tej kategorii uprawnionymi wnioskodawcami są:

  • Jednostki Samorządu Terytorialnego,        
  • Organizacje pozarządowe,        
  • Kościoły i związki wyznaniowe,        
  • Niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej,        
  • Instytucje integracji i pomocy społecznej,Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną.

Nabór wniosków trwa od 21.06.2024r do 30.08.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top