Środki na porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na Mazowszu

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów ogłosiła nabór w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działania 2.5 Gospodarka wodno-ściekowa, typ projektów: Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Wnioski można składać od 17.11.2023 r. do 14.12.2023 r.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach naboru są:

  • administracja publiczna – w ramach tej kategorii wnioskodawców dopuszcza się do składania wniosków na nabór jednostki samorządu terytorialnego;
  • służby publiczne – w ramach tej kategorii wnioskodawców dopuszcza się do składania wniosków na nabór: Instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną, Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego;
  • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne – w ramach tej kategorii wnioskodawców dopuszcza się do składania wniosków na nabór: Spółki wodne, Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Przewiduje się wsparcie dla następujących działań:

  • budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej wraz z oddzielną kanalizacją deszczową;
  • zapobieganie lub znaczne ograniczanie powstawania lub składowania osadów ściekowych i efektywne oraz zrównoważone ich zagospodarowanie;
  • informacyjno-edukacyjnych z zakresu zagrożeń, jakie niesie za sobą niewłaściwe postępowanie z nieczystościami i zrzutem ścieków w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Przekazywana wiedza będzie promowała w społeczeństwie ekologiczne postawy i prawidłowe zachowania dla stworzenia warunków do korzystania z infrastruktury i zasobów natury bez szkody dla środowiska (element uzupełniający projektu).

Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów bez pomocy publicznej oraz w ramach pomocy de minimis wynosi:        

  • RWS – 50% kosztów kwalifikowanych projektu;        
  • RMR – 85% kosztów kwalifikowanych projektu. 

źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/25-gospodarka-wodno-sciekowa-2/

Scroll to Top