Podnoszenie świadomości ekologicznej

Nabór wniosków w ramach Działania 2.3 Bioróżnorodność. Podnoszenie świadomości ekologicznej i promowanie postaw proekologicznych, Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Numer naboru FEPW.02.03-IW.01.003/23.

Dofinansowanie może zostać przyznane projektom służącym podnoszeniu świadomości ekologicznej i promowaniu postaw proekologicznych lokalnych społeczności, m.in. przedsiębiorców, lokalnych liderów opinii, organizacji społecznych, gospodarczych, dzieci i młodzieży poprzez:

 • kampanie edukacyjno-informacyjne mające na celu zwiększenie świadomości w zakresie zasad oraz możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na terenach chronionych, potrzeb oraz metod ochrony przyrody, jak również korzyści płynących z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu oraz korzyści z objęcia ochroną obszarów cennych przyrodniczo;
 • działania z zakresu budowania zdolności administracyjnej podmiotów realizujących zadania służące ochronie bioróżnorodności w celu sprawniejszego zarządzania oraz przygotowania i realizacji przedsięwzięć związanych z czynną ochroną przyrody.

Beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego
 • jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe
 • jednostki organizacyjne PGW Wody Polskie
 • organizacje pozarządowe
 • uczelnie
 • instytuty badawcze
 • jednostki Sieci Badawczej Łukasiewicz
 • Polska Akademia Nauk
 • Instytuty naukowe PAN
 • Polska Akademia Umiejętności
 • parki narodowe

Nabór wniosków trwa od 13.11.2023r do 29.02.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top