Środki na opracowanie Miejskich planów adaptacji do zmian klimatu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, priorytetu FENX. 02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR, działania FENX. 02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom (typ projektu: Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu).

W ramach działania wnioski mogą składać miasta powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miasta z przedziału 15‐20 tys. mieszkańców, które są stolicami powiatów, za wyjątkiem: – miast podlegających wsparciu w ramach Działania 01.02 (których lista stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu); – miast średnich, tracących funkcje społeczno‐gospodarcze, znajdujących się na terenie województw wschodnich, finansowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021‐2027 (których lista stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu).

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które polegać będą na opracowaniu dokumentów planistycznych w zakresie adaptacji do zmian klimatu tj. miejskich planów adaptacji do zmian klimatu (MPA).

Poziom współfinansowania projektu ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 79,71% wartości wydatków kwalifikowalnych.

Wnioski można składać do 30.11.2023 r.

źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/24-adaptacja-do-zmian-klimatu-zapobieganie-kleskom-i-katastrofom/

Scroll to Top