Edukacja przedszkolna

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.7 FEP Edukacja przedszkolna w zakresie projektów dotyczących edukacji przedszkolnej zintegrowanych z projektami finansowanymi w Działaniu 6.1. Infrastruktura edukacji przedszkolnej, Fundusze Europejskie dla Pomorza.

W naborze mogą być realizowane wyłącznie następujące typy projektów:     

  1. Zajęcia wspierające rozwój kompetencji kluczowych dzieci (w tym dzieci z doświadczeniem migracji), jak np. zajęcia prowadzone przez specjalistów (psychologia, logopedia, diagnozowanie, integracja sensoryczna itp.).     
  2. Podniesienie kompetencji nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych dzieci, przygotowania ich do samodzielnego uczenia się, realizacji zindywidualizowanego wsparcia dziecka, a także prowadzenia zajęć stymulujących rozwój psychiczny i fizyczny dzieci.     
  3. Wspieranie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego.

Uzupełniająco realizowane będą również:     

  1. Działania ukierunkowane na wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych i metodycznych wpływających na efektywność kształtowania kompetencji kluczowych.     
  2. Budowanie tożsamości regionalnej.     
  3. Podnoszenie kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Projekty realizowane będą w formule przedsięwzięć zintegrowanych do interwencji prowadzonej w ramach Działania 6.1. Infrastruktura edukacji przedszkolnej.

Jako wnioskodawcy, mogą przystąpić podmioty administracji publicznej, będące jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Listą gmin województwa pomorskiego o szczególnie niskim odsetku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w relacji do średniej wojewódzkiej.

Nabór wniosków trwa od 15.11.2023r do 31.01.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top