Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych 

Nabór wniosków w  ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku,  Działanie FEDS.02.02 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych,  Typ projektów: 2.2.A Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych (z wyjątkiem budynków stanowiących własność Skarbu Państwa oraz budynków spółdzielni mieszkaniowych) – województwo dolnośląskie, Nabór nr : FEDS.02.02-IP.01-043/23.

Zgodnie z SZOP celem projektu musi być gruntowna termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych (za wyjątkiem budynków stanowiących własność Skarbu Państwa oraz budynków spółdzielni mieszkaniowych) obejmująca swym zakresem co najmniej następujące prace termomodernizacyjne rozumiane jako:

Obligatoryjnie:       

 • ocieplenie przegród (ścian i/lub stropów i/lub dachów); i/lub
 • wymianę okien i/lub drzwi; i/lub      
 • modernizację systemu wentylacji 

Fakultatywnie: 

 • modernizację/wymianę instalacji grzewczych/ chłodzących ze źródłami ciepła (bez możliwości realizacji projektów polegających tylko na wymianie źródeł ciepła) lub 
 • modernizację instalacji  pozyskiwania ciepłej wody użytkowej (CWU); lub  
 • instalacje OZE,
 • zastosowanie systemów zarządzania i magazynowania energii.

Wszystkie ww. elementy zakresu termomodernizacji muszą być wskazane w audycie energetycznym.

O dofinansowanie w ramach naboru ubiegać się mogą:      

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego (w tym związki i stowarzyszenia JST), 
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu JST,   
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST,      
 • organizacje pozarządowe,      
 • wspólnoty mieszkaniowe, 
 • TBS

realizujące projekt na obszarze województwa dolnośląskiego.

Nabór wniosków trwa od 13.11.2023r do 04.12.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top