Ruszyły dwa rządowe programy wsparcia

Ruszyły nabory w ramach rządowego programu wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. oraz w ramach programu „Asystent rodziny w 2023 r.”

  1. Rządowy program wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

Powiaty, za pośrednictwem wojewody, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. Na realizację Programu przeznaczono do 40 000 000 zł.

W ramach Programu powiaty mogą uzyskać środki na:

  • dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowej rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka,  przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji;
  • dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji.

Szczegółowe informacje pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/rusza-rzadowy-program-wsparcia-powiatow-w-organizacji-i-tworzeniu-rodzinnych-form-pieczy-zastepczej-w-2023-r

  1. „Asystent rodziny w 2023 r.”

Gminy, za pośrednictwem wojewody, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pracy w ramach Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” Na realizację Programu przeznaczono do 30 000 000 zł.

W ramach Programu gminy mogą uzyskać środki na:

  • dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości do 2000 zł;
  • dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny – w wysokości nieprzekraczającej 80% (wynagrodzenie wraz z pochodnymi), poniesionych kosztów za okres: listopad i grudzień 2023 r.

Szczegółowe informacje pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/rusza-rzadowy-program-wspierania-rodziny-asystent-rodziny-w-2023-r

źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/ruszaja-dwa-rzadowe-programy-wsparcia

Scroll to Top