Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach Priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury Typ FENX.01.05.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych NABÓR NR FENX.01.05-IW.01-003/23.

W ramach projektów mogą zostać sfinansowane działania z zakresu:

 1. ochrony in-situ lub restytucji gatunków zagrożonych wyginięciem;
 2. odtwarzania siedlisk i kształtowania warunków dla ich trwałego zachowania (m.in. poprzez poprawę warunków hydrologicznych, świetlnych, eliminację gatunków inwazyjnych, utrzymywanie/odtwarzanie właściwej struktury gatunkowej siedlisk, powstrzymanie naturalnej sukcesji siedlisk nieleśnych);
 3. zmniejszenia presji na gatunki i siedliska m.in. poprzez ograniczanie dostępu do ostoi wybranych gatunków, właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego (przebudowa szlaków turystycznych przechodzących przez siedliska cennych gatunków mająca na celu przekierowanie turystów na tereny mniej cenne przyrodniczo), w tym drogi dojazdowe, parkingi pod warunkiem, że potrzeba ich budowy wynika z zapisów planu ochrony dla danego obszaru lub konieczności ograniczenia presji ze strony ruchu turystycznego na ten obszar i uzyskano potwierdzenie organu sprawującego nadzór nad obszarem. Ww. wydatki będą stanowić element projektu do wysokości limitu określonego w ust 2 powyżej;
 4. ochrony ex-situ lub wprowadzenia rodzimych gatunków zagrożonych wyginięciem do siedlisk zastępczych, służących zabezpieczeniu populacji zagrożonych wyginięciem, ich rozmnażaniu i wprowadzaniu do środowiska naturalnego. Projekty z zakresu ochrony ex-situ muszą podejmować działania ochrony czynnej in-situ i prowadzić do wzmacniania naturalnej populacji zagrożonych gatunków;
 5. edukacji podnoszącej świadomość ekologiczną społeczeństwa dotyczące zakresu realizacji projektu na przykład: zajęcia edukacyjne, tablice informacyjne, aplikacje, spoty (działania edukacyjne stanowią obowiązkowy element uzupełniający dla każdego projektu);
 6. koszty pośrednie.

Beneficjenci:

 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
 • regionalne dyrekcje ochrony środowiska,
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,
 • parki narodowe,
 • jednostki administracji rządowej,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz jednostki organizacyjne działające w ich imieniu,
 • uczelnie wyższe,
 • instytuty badawcze,
 • jednostki Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 • Polska Akademia Nauk,
 • instytuty naukowe PAN,
 • Polska Akademia Umiejętności,
 • pozarządowe organizacje ekologiczne,
 • urzędy morskie,
 • Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,
 • partnerstwa powyższych podmiotów.

Nabór wniosków trwa od 27.11.2023r do 29.02.2024r.

Źródło: NFOŚiGW

Scroll to Top