Rusza program „Dostępny Samorząd 2.0”

Rusza program „Dostępny Samorząd 2.0”. Usługi publiczne oraz obiekty i przestrzenie pozostające w dyspozycji JST będą bardziej przyjazne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Projekt o wartości 100 mln zł to kolejna inicjatywa wychodząca naprzeciw potrzebom samorządów i ich mieszkańców. Granty finansowe otrzyma co najmniej 240 samorządów. Średnia wielkość to 300 tys. zł.

Fundusze pomogą w dostosowywaniu usług samorządowych do wymagań przepisów o dostępności. W ramach projektu zostanie wypracowany katalog rozwiązań w zakresie dostępności, które mogą i powinny być wdrażane lokalnie, w toku realizacji usług publicznych (np. edukacyjnych, administracyjnych, transportowych, socjalnych, z obszaru kultury, rekreacji, zdrowotnych itp.). Środki z grantów będą służyć wdrażaniu tych rozwiązań. Fundusze mogą – i powinny – uzupełniać wydatki własne samorządu na ten cel.

W ramach podpisanego przez przedstawicieli ministerstw funduszy i polityki regionalnej oraz spraw wewnętrznych i administracji partnerstwa przewidziano realizację zadań:

 • Opracowanie i wdrożenie Standardów Dostępności w samorządzie – sporządzony materiał będzie stanowił wzorcowy dokument do stosowania nieodpłatnie przez samorządy. Jego celem jest wsparcie JST w realizacji działań na rzecz poprawy dostępności (w szczególności w zakresie świadczenia usług publicznych) przy uwzględnieniu zasad projektowania uniwersalnego.
  Standardy będzie można dostosować do rzeczywistych warunków i możliwości prowadzenia polityk publicznych w danym samorządzie.
 • Szkolenia, doradztwo, granty – JST będą mogły otrzymać granty o średniej wartości 300 tys. zł (min. 200 tys. zł; max 400 tys. zł).
  W ramach grantu należy sfinansować wydatki dotyczące zapewnienia dostępności usług świadczonych przez samorządy. Mogą to być przedsięwzięcia takie jak np.: likwidacja barier komunikacyjnych w budynkach i przestrzeni publicznej, instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących czy zapewnienie na stronie internetowej JST informacji w postaci nagrań w polskim języku migowym.
 • Szkolenia dla koordynatorów dostępności – osoby objęte wsparciem otrzymają ofertę uczestnictwa w szkoleniach obejmujących zagadnienia dotyczące m.in.: dostępności w przepisach prawa, dostępności architektonicznej, dostępnych procedur, obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami, przygotowanie planu działań na rzecz poprawy zapewniania dostępności.
  W uzupełnieniu procesu szkoleniowego uczestnicy otrzymają ofertę uczestnictwa w webinariach tematycznych zgodnie ze zgłoszonymi przez uczestników szkoleń tematami wymagającymi pogłębionej dyskusji z ekspertem.
  Planowane jest objęcie wsparciem 400 koordynatorów dostępności w toku realizacji projektu.

źródło: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/dostepny-samorzad-20–program-na-rzecz-zwiekszania-dostepnosci-uslug-publicznych-w-jst

Scroll to Top