Ochrona powierzchni ziemi i ograniczenie zanieczyszczeń

Nabór wniosków w ramach Działania 2.25 Ochrona powierzchni ziemi i ograniczenie zanieczyszczeń, Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, Numer naboru: FEPZ.02.25-IZ.00-001/24.

W ramach projektów finansowane będą działania związane z rozpoznaniem, inwentaryzacją i oceną stanu środowiska, przeprowadzeniem badań zanieczyszczenia gleby, ziemi, wód powierzchniowych i gruntowych, wprowadzeniem roślinności, zadrzewieniem oraz analizy dotyczące sposobów i kosztów przeprowadzenia remediacji lub rekultywacji terenu.
Za priorytetowe uznaje się działania, które będą prowadzić do przeznaczenia terenu na cele przyrodnicze oraz do rozwoju nowych terenów zielonych i zielonej infrastruktury, które mogą spełniać funkcje publiczne i społeczne.

Do naboru mogą przystąpić następujące podmioty:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.

Nabór wniosków trwa do 18.03.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top