Rozwój zdolności i usprawnienie zarządzania obszarami chronionymi

Działanie FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury Typ FENX.01.05.4 Rozwój zdolności i usprawnienie zarządzania obszarami chronionymi. Ograniczanie antropopresji i kanalizacja ruchu turystycznego.  

Przedmiotem naboru jest wybór do dofinansowania projektów z zakresu ochrony terenów cennych przyrodniczo poprzez ograniczenie antropopresji i kanalizację ruchu turystycznego – budowa małej infrastruktury, utrzymanie i wyznaczanie szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych, wieże widokowe nie kolidujące z ochroną krajobrazu, pomosty, szlabany, tablice edukacyjno-informacyjne etc. 

Wsparcie infrastruktury turystycznej na obszarach chronionych będzie ograniczone do inwestycji, na obszarach Natura 2000 lub parków narodowych, których głównym celem będzie ochrona środowiska naturalnego – przez ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz które zapewnią ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego w miejscach przemieszczania się i wypoczynku osób odwiedzających.

Koszty parkingów oraz dróg dojazdowych co do zasady nie będą kwalifikowane, chyba że potrzeba ich budowy wynika z zapisów planu ochrony dla danego obszaru lub konieczności ograniczenia presji ze strony ruchu turystycznego na ten obszar. Ww. wydatki będą stanowić wyłącznie element projektu i będą ograniczone do 20%.

Beneficjenci: Parki Narodowe.

Nabór wniosków trwa do 28.06.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top