Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych – nabór wniosków

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków nr FEWP.01.04-IZ.00-001/24 w ramach Działania 01.04 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w ramach ZIT. Wnioski można składać od 25.03.2024 do 28.06.2024 r.

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się następujące podmioty:
a) jednostki samorządu terytorialnego,
b) uczelnie,
c) organizacje badawcze,
d) podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
e) jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
f) organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego,
g) organizacje pozarządowe,
h) instytucje sportu,
i) instytucje kultury.

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące rozwoju i poprawy jakości i dostępności e-usług i e-zasobów publicznych, w tym e-kultury, z elementami wzmacniającymi bezpieczeństwo rozwoju e-usług i systemów informatycznych, polegające na:

a) rozwoju elektronicznej administracji w samorządach, w tym cyfrowej standaryzacji i strukturyzacji zasobów oraz bezpiecznych repozytoriów cyfrowych,
b) cyfryzacji procesów back-office w administracji samorządowej oraz wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzania procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność urzędów, w tym aplikacji ISP (informacje sektora publicznego) i systemów bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (na przykład chmura obliczeni owa, elektroniczny obieg dokumentów, otwarte dane publiczne wysokiej jakości, budowa odpowiednich narzędzi analitycznych, itp.),
c) tworzenia, standaryzacji i aktualizacji cyfrowych e-usług i referencyjnych zasobów cyfrowych, a także infrastruktury do ich realizacji,
d) udostępniania e-zasobów naukowych i kulturowych,
e) rozwijaniu zasobu geodezyjnego należącego do właściwości danego JST, w tym katastru (po uzyskaniu pozytywnej opinii Głównego Geodety Kraju). Opinia stanowi załącznik obligatoryjny do wniosku wymagany na etapie oceny formalnej. W uzasadnionych przypadkach załącznik może zostać przesłany na wezwanie w trakcie oceny merytorycznej,
f) rozwijaniu zasobu związanego z monitoringiem i ochroną środowiska i klimatu, dla zapewniania właściwej skuteczności działań adaptacyjnych do zmian klimatu i przeciwdziałania skutkom zmian klimatu, w celu wyposażenia JST w sprawnie funkcjonujący system IT umożliwiający regionalne i lokalne zarzadzanie środowiskiem wraz z możliwością udostępniania danych o środowisku,
g) rozwoju infrastruktury informatycznej, e-usług i cyfrowych zasobów służących podnoszeniu poziomu świadomości zdrowotnej, aktywności i sprawności fizycznej oraz odporności na stres,
h) wykorzystywaniu TIK w relacjach pomiędzy administracją i klientem (A2C),
i) rozwoju aplikacji ISP, także cyfrowych zasobów o znacznym potencjale ponownego wykorzystania (na przykład w zakresie nauki, kultury i dziedzictwa) pozostających w dyspozycji podmiotów spoza sektora publicznego realizujących usługi publiczne. Wypracowanie wspólnych formatów danych służy spójności rejestrów posiadanych przez administrację publiczną. W ramach przedmiotowego typu projektu rozwój infrastruktury informatycznej może stanowić jedynie element projektu.

Elementem dodatkowym typu projektu wskazanego w punkcie 1 może być realizacja inwestycji w obszarze cyberbezpieczeństwa, to jest wzmacniania odporności systemów, zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty (w systemach informacyjnych JST, podmiotów publicznych podlegających JST).

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 70% wydatków kwalifikowalnych.

źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/14-rozwoj-e-uslug-i-e-zasobow-publicznych-w-ramach-zit/

Scroll to Top