FEM – Wzmocnienie kompetencji uczniów – nabór wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór w ramach Priorytetu VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działania 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów, nr FEMA.07.02-IP.01-012/24 dla regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR).

Wnioski można składać od 08.04.2024 do 07.05.2024 r.

Zgodnie z kryterium dostępu nr 4 wnioskodawcą, który może ubiegać się o dofinansowanie projektu jest:
– organ prowadzący szkołę objętą wsparciem
lub
– inny podmiot, posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w obszarze kształcenia ogólnego (z wyłączeniem osób fizycznych innych niż prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę objętą wsparciem. Doświadczenie, którym legitymuje się wnioskodawca, musi pochodzić z okresu maksymalnie 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Nabór dotyczy wsparcia uczniów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych.

Kwalifikowalne do dofinansowania będą działania związane z:

  • rozwojem kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych uczniów szkół osiągających najniższe wyniki edukacyjne, mające na celu podniesienie świadomości w zakresie planowania ścieżki zawodowej;
  • wspieraniem podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w zakresie uzupełniającym do wsparcia realizowanego z programów krajowych;
  • dodatkowymi zajęciami edukacyjno – wyrównawczymi w zakresie wyrównywania dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,mającymi na celu poprawę wyników edukacyjnych w szkołach;
  • zajęciami dodatkowymi, w tym pozaszkolnymi formami edukacji służącymi rozwojowi kompetencji, umiejętności, uzdolnień oraz zainteresowań uczniów poza edukacją formalną, a także działaniami integracyjnymi dla dzieci migrantów z Ukrainy oraz zajęciami z zakresu edukacji ekologicznej, mającymi na celu podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat zmian klimatycznych i ich konsekwencji oraz łagodzenia ich skutków i możliwości przeciwdziałania;
  • doradztwem edukacyjno – zawodowym dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, maturzystów w wyborze kierunków studiów oraz szkoleniami dla nauczycieli, pedagogów i psychologów w tym zakresie. Doradztwo zawodowe będzie uwzględniać aspekt płci przy wyborze zawodu, zwalczać stereotypy związane z płcią i wspierać promowanie przedmiotów STEM
  • wyposażeniem pracowni przedmiotowych dla szkół, jako uzupełniający element projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania UE RMR – 90% (85% UE + 5% BP).

źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/72-wzmocnienie-kompetencji-uczniow-3/

Scroll to Top