RIO chce zmian w zatrudnianiu audytorów w samorządach

Podwyższenie progu wydatków i dochodów budżetu JST, od którego wójt będzie musiał zatrudnić audytora oraz doprecyzowanie momentu jego zatrudnienia – takie zmiany w ustawie o finansach publicznych zaproponowała Krajowa Rada RIO.  

Obecnie obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w samorządzie pojawia się, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40 mln zł. Audyt może prowadzić zarówno audytor zatrudniony w gminie albo usługodawca zewnętrzny. Przy czym audyt może być prowadzony przez usługodawcę, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej JST kwota dochodów i przychodów oraz kwota wydatków i rozchodów jest niższa niż 100 mln zł. 

Krajowa Rada RIO wskazała jednak na lukę w przepisach, które nie określają momentu kiedy należy zatrudnić audytora wewnętrznego w samorządzie. Chodzi o sytuacje, gdy w uchwalonym budżecie ustawowe progi nie były przekroczone, a do przekroczenia doszło dopiero w trakcie roku budżetowego – w różnym czasie, w niektórych jednostkach w ostatnim kwartale roku.
by uniknąć wątpliwości, w którym momencie należy spełnić wymóg prowadzenia audytu KRRIO zaproponowała zmianę art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i uzależnienie prowadzenia audytu od wykonanych wielkości budżetowych z kolejnych następujących po sobie dwóch lat budżetowych.

Zgodnie z postulatem KRRIO w sytuacji gdy w jednostce w kolejnych dwóch latach kwota wykonanych dochodów i przychodów lub kwota wykonanych wydatków i rozchodów przekroczy 65 mln zł, z dniem 1 kwietnia kolejnego roku budżetowego powstanie obowiązek prowadzenia audytu (zatrudnienia audytora). 

Zdaniem KRRIO rozwiązanie to pozwoli kierownikowi jednostki na podjęcie odpowiednich działań i terminowe rozpoczęcie prowadzenia audytu w jednostce.

Jednocześnie KRRIO zaproponowała podniesienie ze 100 mln zł do 160 mln zł progu, po przekroczeniu którego wójt lub burmistrz będzie mógł zlecić prowadzenie audytu usługodawcy zewnętrznemu niezatrudnionemu w urzędzie.

Źródło: Samorząd PAP

Scroll to Top