Dodatek dla pracowników pomocy społecznej

25 czerwca weszły w życie rządowe programy dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz samorządowych instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Gminy mogą składać zapotrzebowanie na środki do właściwego wojewody.

W Monitorze Polskim ukazały się uchwały w sprawie rządowych programów: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”, „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024–2027”, „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027” oraz „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”. Chodzi o dodatki do wynagrodzenia w wysokości 1000 zł brutto wypłacane od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2027 r., które zostaną sfinansowane z budżetu państwa.

Programy wchodzą w życie 25 czerwca, co oznacza, że jednostki samorządu terytorialnego mogą zwracać się do wojewodów z zapotrzebowaniem na środki niezbędne do wypłaty dodatków. Jak wskazano w programie, wzór wniosku dla gmin powinien udostępnić właściwy wojewoda.

Zgodnie z uchwalonymi programami prawo do dodatku motywacyjnego mają osoby zatrudnione na umowę o pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz pracownicy zatrudnieni w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Prawo do dodatków mają też osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzące rodzinny dom dziecka oraz asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinnych domach dziecka, pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, pracownicy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, pracownicy placówek wsparcia dziennego i pracownicy ośrodków adopcyjnych.

Dodatek motywacyjny przysługuje za okres faktycznie wykonywanej pracy, za który przysługuje wynagrodzenie (z wyjątkiem okresów czasowej niezdolności do pracy). Dodatek nie będzie  stanowił podstawy naliczania świadczeń, odszkodowań i innych wypłat wynikających z odrębnych przepisów, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród rocznych. W przypadku zatrudnienia w mniejszym lub większym wymiarze czasu pracy dodatek motywacyjny przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

Źródło: Samorząd PAP

Scroll to Top