Rewitalizacja – nabory wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabory w ramach Priorytetu IX – Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim:
1. Działanie 9.2 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, nr FEMA.09.02-IP.01-024/24.
2. Działanie 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, nr FEMA.09.01-IP.01-023/24.

Działanie 9.2 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie
Wnioski można składać od 05.04.2024 do 15.05.2024 r

Wnioski mogą składać:

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego,        
 • Uczelnie wyższe,        
 • Kościoły i związki wyznaniowe,         
 • Niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej,        
 • Lokalne Grupy Działania,        
 • Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,         
 • TBS,        
 • Organizacje pozarządowe,        
 • Partnerstwa instytucji pozarządowych,        
 • Instytucje integracji i pomocy społecznej,

Wsparcie udzielane będzie na projekty w zakresie:

 • renowacji, rewaloryzacji, modernizacji, adaptacji i wyposażenia istniejącej zabudowy na cele gospodarcze, społeczne, edukacyjne, kulturowe, rekreacyjne oraz mieszkalne (szczególnie z uwzględnieniem zastosowania rozwiązań energooszczędnych),
 • renowacji, rewaloryzacji, modernizacji tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego,
 • uporządkowania, zagospodarowania oraz przywracania funkcji społecznych przestrzeni publicznych, wokół których można koncentrować działalność gospodarczą– wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu

źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/92-rewitalizacja-obszarow-innych-niz-miejskie/

Działanie 9.1 Rewitalizacja miast
Wnioski można składać od 04.04.2024 do 14.05.2024 r.

Wnioski mogą składać:

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego,        
 • Uczelnie wyższe,        
 • Kościoły i związki wyznaniowe,         
 • Niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej,        
 • Lokalne Grupy Działania,        
 • Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,         
 • TBS,        
 • Organizacje pozarządowe,        
 • Partnerstwa instytucji pozarządowych,        
 • Instytucje integracji i pomocy społecznej,        
 • Instytucje kultury,        
 • Instytucje rynku pracy,        
 • Podmioty ekonomii społecznej.

Wsparcie udzielane będzie na projekty w zakresie:

 • renowacji, rewaloryzacji, modernizacji, adaptacji i wyposażenia istniejącej zabudowy na cele gospodarcze, społeczne, edukacyjne, kulturowe, rekreacyjne oraz mieszkalne (szczególnie z uwzględnieniem zastosowania rozwiązań energooszczędnych),
 • renowacji, rewaloryzacji, modernizacji tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego,
 • uporządkowania, zagospodarowania oraz przywracania funkcji społecznych przestrzeni publicznych, wokół których można koncentrować działalność gospodarczą– wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu.

źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/91-rewitalizacja-miast/

Scroll to Top