Promowanie dobrego stanu środowiskowego, Interreg Litwa – Polska

Wspólny Sekretariat w Wilnie ogłosił nabór na projekty w Programie Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027, w priorytecie 1 Promocja dobrego stanu środowiska i wzmocnienie zarządzania kryzysowego, w celu szczegółowym 1.1 Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia.

O dofinansowanie mogą starać się m.in.:

 • władze lokalne, regionalne i krajowe (rządowe) oraz ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną,
 • organy publiczne i podmioty prawa publicznego,
 • stowarzyszenia utworzone przez jeden lub kilka organów władz regionalnych lub lokalnych,
 • stowarzyszenia utworzone przez jeden lub kilka organów podlegających prawu publicznemu,
 • organizacje pozarządowe i organizacje non-profit posiadające osobowość prawną,
 • związki wyznaniowe,
 • europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej.

Dofinansowanie mogą otrzymać następujące typy działań: 

 • wymiana doświadczeń w zakresie polityk stosowanych w dziedzinie ochrony przyrody, zachowania bioróżnorodności, redukcji zanieczyszczeń, rozwoju zielonej infrastruktury, wpływ środowiska na kapitał naturalny, usługi ekosystemowe;
 • wspólne działania oraz współpraca w zakresie edukacji ekologicznej i podnoszenia świadomości;
 • konserwacja i poprawa zielonych przestrzeni publicznych;
 • wspólne działania na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia wody (pestycydy, metale ciężkie, inne substancje zanieczyszczające), w tym zanieczyszczenia wody w zlewniach rzek;
 • wspólne opracowywanie rozwiązań w dziedzinie gospodarowania wodami i ściekami, wykorzystania wody deszczowej;
 • współpraca oraz wspólne działania, które identyfikują i wzmacniają powiązania funkcjonalne lub obszary w zakresie ochrony środowiska i przyrody na obszarze objętym programem i w jego najbliższym otoczeniu, zwiększają zakres pozytywnego oddziaływania na środowisko w obszarze transgranicznym.
 • wymiana praktyk w zakresie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) przez gospodarstwa domowe, gminy i instytucje, tj. szpitale, szkoły, przedszkola, domy opieki itp.
 • rozwój lub modernizacja zielonych przestrzeni publicznych i zielonej infrastruktury (parki o dużej różnorodności biologicznej, zielone ściany, zielone dachy, zielone place szkolne itp.)
 • inwestycje w nowe lub zmodernizowane systemy monitorowania sytuacji kryzysowych, gotowości, ostrzegania i reagowania na zagrożenia naturalne niezwiązane z klimatem i zagrożenia związane z działalnością człowieka.

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia – do 80% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla partnerów pochodzących z Polski i Litwy

Wnioski można składać do 29 lutego 2024 r., godz. 16.00 czasu polskiego. Decyduje data i godzina wpływu aplikacji przez system elektroniczny JEMS.

źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/1-promowanie-dobrego-stanu-srodowiskowego-interreg-litwa-polska/

Scroll to Top