Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy

Nabór w zakresie wyboru projektów w sposób konkurencyjny nr FELU.03.02-IZ.00-001/24 Działania 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy (typ projektu 3), Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i klimatu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Typ projektu 3: Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu miast, z wyłączeniem miast wspieranych w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oraz programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Projekt musi być realizowany na terenie województwa lubelskiego. Przez pojęcie lokalizacji projektu należy rozumieć miejsce lub miejsca na obszarze objętym programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, bezpośrednio związane z jego realizacją. Dodatkowo wskazana na etapie aplikowania lokalizacja projektu nie może ulec zmianie w trakcie oceny projektu.

Planem adaptacji do zmian klimatu musi być objęte miasto o liczbie mieszkańców poniżej 20 tys. mieszkańców, zaś w przypadku miast będącymi stolicą powiatu poniżej 15 tys. mieszkańców.

Beneficjenci:
– Jednostki Samorządu Terytorialnego, tj. miasta o liczbie mieszkańców poniżej 20 tys. mieszkańców, zaś w przypadku miast będącymi stolicą powiatu poniżej 15 tys. Mieszkańców

– Związki, porozumienia i stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego, z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w tiret 1 dot. liczby mieszkańców danego miasta.

Nabór wniosków trwa od 24.01.2024 do 15.03.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top