Pogranicze otwarte na edukację, kulturę i turystykę

Nabór na projekty w Programie Interreg Polska – Saksonia 2021-2027, priorytecie II Pogranicze otwarte na edukację, kulturę i turystykę, w celu szczegółowym 2.2 Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym oraz innowacjach społecznych.

Beneficjentami programu mogą być:        

 • jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla,
 • jednostki administracji publicznej,
 • stowarzyszenia,
 • organizacje pozarządowe,
 • inne podmioty o charakterze niekomercyjnym, które posiadają osobowość prawną. 

W programie obowiązuje zasada partnerstwa, tzn. w projektach musi uczestniczyć co najmniej jeden partner z Polski i jeden z Saksonii. 

Typy przykładowych działań:

 1. Inwestycje zachowawcze i odtworzeniowe w zakresie dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego) oraz naturalnego o znaczeniu transgranicznym, w tym m.in. opracowywanie i wykorzystywanie modeli cyfrowych i aplikacji medialnych (rekonstrukcje cyfrowe, portale informacyjne, aplikacje wirtualnej rzeczywistości);
 2. Promowanie obszaru wsparcia jako terenu atrakcyjnego turystycznie (w tym na dłuższe pobyty) i promocja turystyki całorocznej z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska naturalnego;
 3. Przygotowanie i rozwój infrastruktury na potrzeby aktywnej turystyki z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska naturalnego;
 4. Sieciowanie podmiotów turystycznych;
 5. Przygotowanie i rozwój wspólnych strategii oraz zintegrowanych ofert turystycznych;
 6. Promocja i rozwój ofert turystyki całorocznej;
 7. Współpraca przy opracowaniu analiz, strategii i rozwiązań pilotażowych, wymiany wiedzy w zakresie ochrony wspólnego dziedzictwa naturalnego i kultury obszaru wsparcia oraz tworzenia wspólnych ofert kulturalnych.

Nabór trwa od 11.01.2024r do 30.04.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top